Lagstifta om flyktingmottagning. Nu.

17 mars 2010

SVTs program Uppdrag Granskning har med en dold bandspelare gjort en ljudupptagning på ett medlemsmöte i Vellinge där Göran Holm mfl. i princip säger att de blev tvingade till att teckna avtal med Migrationsverket att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Sedan när SVT intervjuar Göran Holm öppet, så försöker han skylla ifrån sig.

Jag blir så fruktansvärt förbannad och irriterad av hur moderaterna i Vellinge beter sig och uttalar sig. Jag är så trött på att dessa företrädare drar ned vårt partis anseende i flyktingfrågorna. Sverige har med Tobias Billström den kanske bästa migrationsministern vi haft i modern tid. En migrationsminister som verkligen brinner för frågorna, är engagerad och ständigt försöker finna bra lösningar för hur Sveriges migrationspolitik skall utveckla sig.

Och även om jag är glad över att många förändringar gällande migrationspolitiken går åt rätt håll så finns det några saker som skulle behöva förändras ytterligare. En sådan är val av bostadsort för nyanlända, asylsökande, som sökt sig till Sverige för beskydd.

Utlänningslagen, 4 kap §1:

Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Vi vet att människor som lämnar sitt land bakom sig söker sig till områden där andra med samma bakgrund, kultur eller språk finns. Detta i tron att det underlättar för dem att komma in i det nya samhället som de kommer till. Det är en naturlig drivkraft, så gjorde även exempelvis svenskar som flyttade till det ‘nya landet’ för en sisådär 100 år sedan. Men, det är andra tider nu och våra samhällsstrukturer ser mycket annorlunda ut nu än de gjorde då. Jag skulle vilja påstå att större koncentrationer av nyanlända på samma plats samtidigt försvårar för dem att komma in i samhället, svårare att lära sig svenska språket, svårare att få jobb och egen försörjning, svårare för barn att anpassa sig till Sverige osv.

Migrations- och flyktingfrågor är komplexa och detta ämne kan man diskutera och debattera i timmar och skriva spaltmeter om, så jag stannar där vad gäller drivkrafter, strukturer, integration och introduktion osv.

Vi har en nationell migrationspolitik i Sverige. Vi har samtidigt 290 kommuner där alla förväntas ta sitt ansvar för nationella åtaganden. Det är inte rimligt att det skall råda någon slags valfrihet att inte ta sitt ansvar för den nationella migrationspolitiken. Det är dags för staten att lagstifta om att samtliga kommuner i Sverige SKALL dra sitt strå till stacken och stå upp för den nationella migrationspolitiken som vi gemensamt fattat beslut om. Ingen kommun skall kunna friskriva sig med vaga argument såsom exempelvis att de saknar en egen allmännytta eller att de inte har kompetens att bedriva SFI eller introduktionsutbildning. Det är ungefär lika dumt som att säga att man inte behöver bedriva grundskola för att man saknar behöriga lärare.

Avskaffa EBO (där den asylsökande själv kan välja bostadsort) under asylutredningsprocessen och lagstifta om alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar (och ensamkommande flyktingbarn) som flytt sitt land av skälen som framgår i UtlL ovan. De enda undantagen som kan accepteras är om det finns exceptionella skäl såsom nuvarande socioekonomisk struktur, utanförskap, svårighet för egen försörjning eller om det finns starka medicinska skäl som kräver närhet till medicinsk expertis, eller något annat som kan anses vara av samma tyngd.

Punkt!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ett svar till “Lagstifta om flyktingmottagning. Nu.”

 1. Jimmy Baker » Arkiv » Skiljaktig mening i dom skriver:

  […] i Sverige. Ett skäl kan vara att man är förföljd och fruktar för sitt liv (se här för ett tidigare blogginlägg med ett citat ur utlänningslagen). Ett annat kan vara att det finns […]

Kommentera