Idéer för framtidens Botkyrka

15 juni 2012

Varje år i juni så antar Kommunfullmäktige en flerårsplan som har bäring på de kommande fyra åren, både politisk inriktning och budgetramar. Vi moderater lägger självklart ett eget förslag till flerårsplan. Här nedan kan du ta del av flerårsplanen samt mitt inledningsanförande  2012-06-14 i flerårsplanedebatten.

Klicka här för att ladda ned moderaternas flerårsplan.

Inledningsanförande  2012-06-14 (det talade ordet gäller):

***

Ordförande, ledamöter.

När man är politiskt engagerad, politiskt förtroendevald, oavsett om man är heltidspolitiker eller fritidspolitiker,

Så finns det en sak som åtminstone jag tycker är bland det viktigaste.

Och det är att man känner för sin kommun.

Mitt hjärta klappar för Botkyrka,

Men inte vilket Botkyrka som helst.

Mitt hjärta klappar för framtidens Botkyrka. Ett Botkyrka som utvecklas, går framåt.

Ett Botkyrka där fler går ut skolan med godkända betyg, där fler får jobb.

En framtid där vi byter utanförskap till innanförskap. Där människor känner sig trygga, trivs, blir behandlade med respekt,

Där alla inte bara känner sig lika viktiga och delaktiga, utan där alla är lika viktiga och har samma möjligheter att faktiskt vara delaktiga.

Ett samhälle där vi faktiskt förstår att alla är olika, men lika mycket värda.

Att människor har olika utgångslägen och förutsättningar, men där alla ges chans att kunna växa utifrån just sina förutsättningar.

Ett Botkyrka som blomstrar, som växer. Där fler företag startar och etablerar sig,

Ett Botkyrka där fler väljer att bosätta sig.

Och då som 1:a-handsval, att man faktiskt aktivt söker sig hit för att man vill bo här, inte för att man råkade hamna här av slumpen, eller för att man inte hade råd att köpa bostad där man egentligen ville bo.

***

Det finns de som inte som inte delar samma vision. Det finns de som hellre skulle vilja höra en annan berättelse om framtidens Botkyrka.

Ett Botkyrka som drar i handbromsen. Där man med nostalgi blickar bakåt, och ser sitt drömsamhälle så som det var förr.

***

Jag har fått förmånen att få jobba heltid med politik som oppositionsråd.

Den rollen kan man utöva på olika sätt.

Antingen så kan man stå här i talarstolen och skrika sig hes, skälla på majoriteten,

Allt de gör är fel. Allt de gör är dåligt, knappt något är bra.

Om något, mot förmodan, skulle vara bra, så kan man ju ändå hitta det där dåliga och slänga in en känga.

Allt för att plocka några politiska poäng.

Eller,

Så kan man även i opposition medverka till en positiv utveckling, där man också är med och tar ansvar för framtidens Botkyrka.

Det betyder inte att man är villig att kompromissa om allt, det betyder inte att man söker samförstånd i allt.

Vi har, på oppositionssidan respektive majoritetssidan olika ideologiska kompasser, olika idéer i flera frågor.

Så ska det också vara.

Men vill vi föra kommunen framåt,

Om vi vill blicka framåt och inte bakåt,

Så måste man försöka att se samhällsproblemen och utifrån sina olika positioner försöka bidra,

försöka påverka politiken i den riktning man vill se.

***

Man brukar ju säga att majoriteten och oppositionen är överens, eller åtminstone nästan överens i ungefär 70-80% av alla frågor.

Detta oavsett om det är Alliansen eller de rödgröna som styr.

Den exakta siffran kan säkert diskuteras, men oavsett om det är 70, 75 eller 80% så är i alla fall min ambition att, de frågor där faktiskt är överens,

Att vi då inte bara är överens om det som majoriteten lägger fram, utan att vi i opposition också deltar aktivt under hela resans gång och är med och både påverkar, har inflytande och också tar ansvar.

***

I vårt förslag till flerårsplan så beskriver vi idéer som vi har för framtiden.

Vår flerårsplan är inte ett facit för det perfekta samhället, utan ska snarare ses som ett ärligt försök att ta ansvar för ett Botkyrka, så som vi vill se det utvecklas.

Vi har en del skarpa förslag likväl som vi försöker uppmärksamma en del av de samhällsproblem vi ser, och en del av de utmaningar som Botkyrka har.

Det finns också en del samhällsproblem som vi inte har skarpa lösningar på, men som vi genom att uppmärksamma dem också signalerar att vi faktiskt ser problemen.

***

Stockholms län växer så de knakar. Prognoserna pekar på att mellan 30 och 40 000 människor kommer att bosätta sig i länet varje år de kommande 15 åren.

Det betyder att Stockholms län växer med ett nytt Haninge vartannat år.

I en alldeles ny rapport föreslår länsstyrelsen att bostadsbyggandet fördubblas i länet för att kunna möta en allt större efterfrågan på bostäder.

Vår nya landshövding Chris Heister beskrev ganska nyligen vikten av att Stockholmsregionen får fortsätta att växa.

I regionen bor idag drygt 20% av Sveriges befolkning, men står samtidigt för en tredjedel av BNP.

Det är därför av nationellt intresse och inte bara något som berör oss lokalt.

Om Stockholm ska fortsätta vara Sveriges ekonomiska motor, och för att tillväxten inte skall avstanna, så måste kommunerna få fram fler bostäder.

***

Vi vill att fler väljer Botkyrka som den kommun man vill bosätta sig i.

För att göra det möjligt så måste kommunen jobba mer aktivt med att utveckla våra bostadsområden och kommundelar.

I en undersökning gjord av Tyréns, som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad,

Så konstateras det att människor vill bo i mer urbana miljöer. Alltså mer stadsliknande områden, nära kommunikationer och samhällsservice.

Man är också i större utsträckning mer villig att betala lite mer för det.

Det stämmer bra överens med de ideer vi moderater ger uttryck för i vår flerårsplan. Vi vill gärna förtäta mer än idag i alla våra kommundelar.

Men vi tror också att det är viktigt att vi kan erbjuda möjligheter att kunna bygga sitt eget hus, kanske inte alltid så nära centralorten. Därför är det viktigt att kommunen jobbar mer aktivt än idag med att få fram lämpliga villatomter tillsammans med markägare i kommunen.

***

Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till flerårsplan.

***

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera