Förändra skolans resursfördelning

17 oktober 2012

I Botkyrka kommun består skolpengen av primärt två delar: skolpeng och resurspeng. För att räkna ut resurspengen används idag en modell kallad SALSA – en modell som jag i flera år har ifrågasatt.

SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser och som mäter och viktar betygsresultaten i skoår 9 där hänsyn tas till elevsammansättningen.

Så här står det på Skolverkets webbsida:

SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Det betyder att kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, andelen elever födda utomlands och fördelningen pojkar/flickor som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå.

Vidare står följande:

Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som inte skolan kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. Det kan användas som underlag för diskussioner och analyser av förutsättningar, processer, resultat och måluppfyllelse i kommuner och skolor. SALSA är i första hand avsett att användas av förvaltningstjänstemän, rektorer, lärare och skolpolitiker.

Avslutningsvis står även:

SALSA ska inte användas för rangordning mellan skolor. Hur god kvalitet en skola har är en alltför sammansatt fråga för att kunna fångas i ett enkelt mått, vare sig det är ett faktiskt eller modellberäknat värde.

Det är också så att SALSA endast förklarar c:a 40% av en elevs skolresultat.

Det betyder att hela 60% av resultatet förklaras av andra saker.

I Botkyrka kommun har den styrande majoriteten S+V+MP envist hållit fast vid att använda SALSA för att fördela den s.k. resurspengen. Det innebär att vissa skolor kan få så mycket som 8000 kr mer per år per elev i skolpeng än andra skolor. Alldeles oavsett om den enskilde eleven behöver extra stöd i sin undervisning eller inte.

Det som avgör skolepengens storlek är alltså ifall eleven har utländsk bakgrund, är pojke eller föräldrarnas utbildningsnivå.

Ingen som helst hänsyn tas till ifall eleven faktiskt behöver extra resurser.

Vi moderater tycker att detta är fel och därför har vi skrivit en motion om att ändra resursfördelningsmodellen, så att den tar större hänsyn till elevernas verkliga behov och inte pekar ut människor som ”mer behövande” bara för att eleven har utländska rötter eller föräldrar som saknar akademisk bakgrund.

Det är ett sätt att se på människor som vi inte delar.

Du kan läsa vår motion genom att klicka här.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera