Moderat bostadspolitik i Botkyrka

11 juni 2013

FLPL-2014-2017-M-2013-06-07-1Till och från får vi frågor om hur vi Moderater i Botkyrka ser på bostadspolitiken i kommunen, särskilt nu när diskussioner pågår kring försäljning av några av Botkyrkabyggens fastigheter på Albyberget.

För att det inte skall råda något tvivel om vilken politik som Moderaterna står för publicerar jag här nedanför två utdrag ur vår senaste Flerårsplan 2014-2017 som den Moderata Kommunfullmäktigegruppen enhälligt beslutade om onsdag 5 juni 2013. I Flerårsplanen framgår det tydligt att Moderaterna vill se fler hyresvärdar i kommunen och att vi är positiva till försäljningen av lägenheterna på Albyberget.

Hela förslaget till flerårsplan kan du ladda ned genom att klicka här.

Utdrag från avsnittet ”Bostadspolitik”:

”I Botkyrka finns närmare 12 000 hyresrätter som ägs av det kommunala, allmännyttiga, bostadsföretaget Botkyrkabyggen. 85 % av hyresbeståndet utgörs av s.k. ”miljonprogram” från ”rekordårens dagar” och som måste renoveras senast kring 2020. Detta innebär investeringar i storleksordningen sex till sju miljarder kronor. Frågan vi måste ställa oss är huruvida vi vill ha en fungerande allmännytta, som kan erbjuda bostäder som människor vill och kan bo i, även om 15 år? Detta då vi är oomkullrunkeligt övertygade om att allmännyttan har en viktig roll att fylla även i framtiden.

Vi har under lång tid drivit att bolaget säljer en del fastigheter till andra, ansvarsfulla, hyresvärdar likväl som att vi vill att hyresrätter i det egna beståndet ska kunna ombildas till bostadsrätter, förutsatt att efterfrågan finns. Vi ser även gärna ett större inslag av ägarlägenheter, då erfarenheterna pekar på att det man äger vårdar man. Därtill så ökar det friheten för den enskilde, i det att denne kan göra de inre renoveringar och förbättringar som den själv vill med den standardnivå den själv väljer eller anser sig ha råd med.

Vi tror att flera områden i Botkyrka skulle bli mer stabila med sådana reformer. Pengarna som kommer in tack vare dessa åtgärder ska gå till både renoveringar, investeringar i nya fastigheter och upprustning av den offentliga miljön.

Det finns en stor efterfrågan av bostäder särskilt anpassade till unga människor. Vi moderater vill att kommunen anstränger sig för att, tillsammans med allmännyttan och andra aktörer, bygga ungdomsbostäder riktat till personer under trettio år i flera av våra kommundelar. Utbudet av studentbostäder är generellt sett lågt och även här måste kommunen ta sitt samhällsansvar och se till att studentlägenheter med god standard byggs. Viktiga kriterier är att de ska ligga i kollektivtrafiknära lägen, ha bra gemensamhetsytor, hålla en god standard, men med fokus på funktionalitet och låg hyra.

Många människor som är 65+ och som vill sälja sitt hus men bo i lägenhet tvingas ofta lämna kommunen då utbudet av passande lägenheter är obefintligt eller begränsat. Kommunen kan, tillsammans med allmännyttan, andra hyresaktörer samt byggare av bostadsrätter, förtäta våra befintliga bostadsområden med lägenheter särskilt anpassade för äldre personer så att de kan bo kvar i kommunen nära sina vänner, barn och barnbarn. Vi vill verka för ett större inslag av service- och gruppbostäder samt trygghetsboenden i kommunen.”

Utdrag ur avsnittet ”Botkyrkabyggen”:

”AB Botkyrkabyggen är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget har närmare 12 000 bostäder vilket motsvarar ungefär 90 % av alla hyresrätter i kommunen. Vi anser att fler hyresvärdar skulle vara bra för våra medborgare. Detta kan åstadkommas dels genom att sälja delar av fastighetsbeståndet till andra hyresvärdar och dels genom att hyresgäster som vill omvandla sina hyreslägenheter till bostadsrätter, ska ges möjlighet till detta. Hyresrätter är en viktig del i samhället.

En mångfald av fastighetsägare och sund konkurrens på bostadsmarknaden är till nytta för samhällsutvecklingen. Som allmännytta har bolaget även ett viktigt socialt uppdrag. Ett särskilt ansvar åligger bolaget att medverka till förverkligandet av boendekarriärer och till att tillhandahålla bostäder åt ekonomiskt svaga och socialt utsatta kommuninvånare.

Vi vill även verka för att bolaget tar ett större grepp kring arbetet med att minska negativ klimatpåverkan, exempelvis genom att reducera energi- och varmvattenförbrukning samt värmeförluster. Bolaget har också en mycket viktig roll att spela när det gäller sådant som trångboddhet, att stävja olovlig andrahands- och tredjehandsuthyrning, m.m.

Vi står bakom försäljningen av ”ca 1300” lägenheter i Alby. Vi vill även pröva marknadsförutsättningarna för att sälja ytterligare lika många lägenheter – i ett område som bolagsstyrelsen väljer ut. Vi vill utöver detta starta en ombildningsprocess där samtliga boende i allmännyttan får information kring ombildningar och en enkät om ett intresse för att ombilda finns. Sammantaget kommer dessa åtgärder kunna frigöra medel för upprustning, men också för en fördubblad nyproduktionstakt av hyresrätter – gärna tillsammans med andra aktörer och i projekt med blandade upplåtelseformer.”

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera