Mer blandade upplåtelseformer

4 mars 2014

skiss_bostader2Runt om i vårt län finns flertalet bostadsområden som tyvärr präglas av en alltför stor grad av utanförskap.

Relativt sett låg sysselsättningsgrad och lägre genomsnittliga inkomstnivåer, generellt lägre utbildningsresultat och lågt valdeltagande i allmänna val är några gemensamma karaktärsdrag.

För att bryta det utanförskap som finns på flera ställen i vårt län och i vår kommun fordras mer än ett eget jobb och en användbar svenska.

Vi är övertygade om att miljonprogramsmiljöerna i sig samverkar med de segregationseffekter vi ser. Hur en kommun är planerad och fysiskt utformad, hur människor och grupper lever åtskilda från varandra försvårar i sig integrationen.

Vi har under lång tid drivit att allmännyttan ska sälja en del bostäder till andra, ansvarsfulla, hyresvärdar likväl som att vi vill att hyresrätter i det egna beståndet ska kunna ombildas till bostadsrätter, förutsatt att efterfrågan finns.

Erfarenheter pekar på att det man äger vårdar man bättre.

Därtill så ökar det friheten för den enskilde, i det att denne kan göra de inre renoveringar och förbättringar som den enskilde själv vill, med den standardnivå den själv väljer eller anser sig ha råd med.

Efter en lång och demokratiskt intressant process, så blev nu, under hösten 2013, affären om att sälja 1300 lägenheter i Alby till Mitt Alby AB, äntligen klar. Affären innebär även en möjlighet till viss ombildning till bostadsrätter. Uppgörelsen är på det hela taget positiv både för de enskilda hyresgästerna och för Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.

Fler områden i Botkyrka skulle utvecklas positivt med sådana reformer och vi moderater har tidigare uttryckt att vi saknar ett resonemang från den styrande majoriteten S+V+MP kring miljonprogrammets samhällsplanering och hur denna i sig själv har bidragit till en ökad segregation.

Vi vill åstadkomma en ny stadsbildning med mer blandade upplåtelseformer och inte minst en större attraktionskraft för alla våra kommundelar på bostadsmarknaden.

Vi moderater vill låta alla som vill och så långt det är möjligt, själva få möjlighet att äga sin bostad. Allmännyttan bör därför gå ut med information om möjligheter med ombildningar samt aktivt bejaka de initiativ som kommer in från hyresgästerna själva.

Hyresrätten är viktig och kommer att vara viktig även i framtiden för att kunna möta människors och arbetsmarknadens behov av bostäder. Samtidigt måste fler få inflytande över sitt eget boende, genom att kunna välja bland olika hyresvärdar likväl som att själv äga sin bostad.

Därför föreslår vi nu i en motion att kommunfullmäktige ska ge Botkyrkabyggen i uppdrag att informera hyresgästerna om ombildning till bostadsrätter och efterhöra önskemål om sådana.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera