Slöja på jobbet?

14 mars 2017

EU-domstolen har nyligen fastslagit att det är arbetsgivaren som bestämmer ifall anställda kan kräva att få ha slöja på sig på arbetsplatsen eller inte.

Utan att ha läst hela domen själv men däremot ha tagit del av medierapporteringen så förefaller det vara en fullt rimlig dom.

Den enskilde arbetsgivaren måste självklart kunna få bestämma vilken klädkod som ska gälla inom sin verksamhet. Detta alldeles oavsett om de har en generell ”klädkod” eller om arbetsplatsen har ”uniformskläder” som arbetsgivaren står för.

Inom exempelvis sjukvården finns dessutom frågor som patientsäkerhet att ta hänsyn till och inom en rad andra yrken, exempelvis inom livsmedelsindustrin, finns div. olika hygienkrav.

Hur en person är klädd är också en del av bemötandet. På samma sätt som en arbetsgivare kan ha regler för tonläge i telefon eller uppförande i mötet med andra människor, måste de också kunna bestämma hur personalen klär sig, vad man anser ”passar” med arbetsgivarens profil eller inom vilket område som den anställde jobbar.

Det handlar således inte om att vara för eller emot en specifik religion – för det finns flera religioner och livsåskådningar som föreskriver viss typ av klädsel. Det handlar om hur arbetsgivaren vill bli uppfattad av andra, den image man har, eller vad som bedöms fungera eller inte fungera på en arbetsplats.

Här är det också viktigt att skilja på offentliga och privata arbetsgivare.

När det gäller de privata så måste det vara upp till arbetsgivaren själv att bestämma. Det är inte rimligt att någon utifrån kunna komma och kräva att arbetsgivaren ska anpassa sig efter arbetstagaren på det sättet som vissa verkar vilja göra gällande. Samtidigt – om arbetsgivaren väljer att exempelvis ta fram en ”uniformsanpassad” slöja till sin personal så är det väl ok – förutsatt att företagets ägare och chefer anser att det är rätt väg att gå för företaget. I förlängningen är det då företagets kunder som då kan välja om de vill göra affärer med företaget eller inte. Marknaden kan man säga reglerar således sig självt i det avseendet.

När det gäller de offentliga arbetsgivarna så måste vi fundera på vad som väger tyngst – det i grunden sekulära förhållningssättet eller ”tolerans” för individens, den anställdes, egna krav. 

Man skulle då kunna anföra två vägar där det ena går ut på att eftersom vi har ett sekulärt, pluralistiskt och tolerant samhälle med religionsfrihet och där alla själva måste få bestämma hur de vill göra.

Den andra går ut på att eftersom vi har ett sekulärt, pluralistiskt och tolerant samhälle med religionsfrihet, så slår vi fast att eftersom offentlig verksamhet finansieras solidariskt av alla och riktar sig gentemot alla medborgare, så ska den offentliga verksamheten vara fri från religiös klädsel.

Rent personligen – och utan några partipolitiska/ideologiska argument – landar jag för min del i det andra, dvs. att i offentligt finansierad verksamhet så bör den egna, personliga, religiösa övertygelsen inte stå över att vara tillgänglig för alla medborgare. Således bör anställda i offentligt finansierad verksamhet inte bära religiös klädsel på jobbet. Kan man inte acceptera det är upp till var och en att välja vad man vill jobba med. Det är ett fritt val. Sådan är min personliga åsikt.

Fotnot: Huruvida det är rätt att ”tvinga barn” att klä sig i religiös klädsel eller om slöjan är ”något frivilligt” är en helt separat diskussion, som naturligtvis också förtjänar att debatteras – men detta inlägg behandlar inte den frågan.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Rasism, kränkthet och tolkningsföreträde

13 februari 2016

TwitterbildModeraterna och dess företrädare är opinionsbildare. Personer som tex. Nabila Abdul Fattah och Emma Dominguez är (och utger sig själva för) att också vara det.

Nyligen skrevs kommentarer på Twitter bl.a. om att Moderaterna är dumma i huvudet (eller rättare sagt: ”dom e lite dumma i huvet…”). Och det anses tydligen helt ok att de uttrycker sig så.

Men vad skulle hända om vi i Moderaterna skulle skriva att vi tycker att Nabila Abdul Fattah och Emma Dominguez är dumma i huvudet? Hur skulle det mottas? Framförallt, hur skulle de själva reagera?

Med erfarenhet av hur lättkränkta de varit i tidigare sammanhang så kan man ju bara spekulera i huruvida de skulle basunera ut alltifrån referenser till vit makt och kolonialism till rasism och främlingsfientlighet. Och då kan jag passa på och tipsa om en mycket roande artikel, där det kommer kraftfulla attacker på vänstern – från vänster!

Det är märkligt hur vi hamnat i ett samhällsklimat där radikala vänsteraktivister tydligen ska kunna haspla ur sig i princip vad som helst, attacker både till vänster och höger, användande av nedsättande och nedvärderande begrepp, om vem som helst – och komna undan med det.

Det – skulle jag vilja hävda – är former av trakasserier med liknande mekanismer/tillvägagångssätt som rasismen grundar sig på och som antirasism-rörelsen inte bara ser mellan fingrarna med, utan också stödjer och uppmuntrar.

Men det är ju klart, Nabila Abdul Fattah och Emma Dominguez är ju ”rasifierade” och ”starka kvinnor” – dessutom från ”förorten”. Då har man väl antagligen tolkningsföreträde om vad som är ok och inte. Tydligen.

Glöm nu inte att läsa Emmas artikel – den är ”hilarious”.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Assimilation eller anpassning?

9 januari 2016

likaJag har många gånger uttryckt mig väldigt tydligt i såväl texter som i intervjuer i radio, tv och tidningar genom åren att jag är emot s.k. ”assimilering”. Helt enkelt därför att det är fel.

Många i Sverige har dock svårt att skilja på orden ”assimilering”, ”integration” och ”anpassning”.

För att försöka bringa klarhet i detta så vill jag ånyo uttrycka att jag är emot assimilering men helt för anpassning till Sverige.

Kort så innebär assimilering (om man slår upp ordet i Svenska Akademiens ordlista) att den som tillhör en minoritet helt ska förkasta sitt ursprung, sin identitet och helt och hållet upptas i det nya majoritetssamhället.

Var och en av oss, oavsett var vi är födda och oavsett vad man har för bakgrund, har en identitet, har egna åsikter och har sitt sätt att se på livet självt och hur man vill leva. Det är ett således ett helt orimligt krav att ställa på en människa att helt ge upp sin identitet.

Att däremot kräva att människor skall anpassa sig till det samhälle de valt att flytta till är helt och fullt rimligt.

Sverige är världens mest sekulära land enligt bl.a. World Values Survey. För mig personligen är det ett kvitto på att vi har kommit långt i den mänskliga utvecklingen och som har vissa innebörder. Exempelvis att vi skiljer på stat och religion och att vi inte låter gamla, förlegade, patriarkala strukturer diktera samhällsordningen.

Den senaste tiden har det inträffat obehagliga saker runt om i Europa där förövarna förefaller ha varit personer som migrerat hit eller som sökt asyl. Överfall, misshandel, våldtäkter, för att nämna några saker. Även i Sverige. I flera tidningar omnämns dessa händelser som ”kulturkrockar” och implicit avses att det är något ”vi får jobba med”.

I min tankevärld så tänker jag lite annorlunda. Jag kanske är lite för ”enkel” i mina tankar, men jag tänker såhär: NEJ.

När det gäller grundläggande värderingar i vårt samhälle och grundläggande lagar och regler så är jag inte villig att kompromissa.

Inte en millimeter.

Det gäller exempelvis yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, jämställdhet mellan kvinnor och män och barns rättigheter.

Det är grundläggande värden som dessutom utgör själva fundamenten i vår grundlag.

De som kommer till Sverige, oavsett skäl, skall omedelbart acceptera dessa och anpassa sig därefter. Punkt. Vill man inte det är man fri att återvända alt. flytta till ett annat land. Dessa grundläggande värden, lagar och regler får vi aldrig kompromissa kring.

Det förhindrar inte att människor som har en annan identitet – kulturell eller religiös – att bosätta sig i Sverige. Men de måste acceptera vår samhällsordning.

Privat får de – grundlagsskyddat – ha vilken åsikt de vill, men de äger inte rätten att med våld eller hot tvinga andra människor att rätta sig efter deras kulturella eller religiösa identitet.

Så enkelt är det.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

HBTQi-frågor och likabehandling

13 november 2015

hbtpiI Botkyrka så är ungdomsmottagningen och sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete HBT-certifierade. Det är bra, men vi moderater skulle vilja att fler enheter inom den kommunala organisationen skulle kunna få tillfälle att genomgå en sådan utbildning.

Personalen på till exempel fritidsgårdar, äldreboenden, fritidshem och gymnasieskolorna skulle kunna vara utmärkta mottagare av en sådan utbildning.

Vår personal behöver få tillfälle att öka sin kunskapsnivå och reflektera över värderingar och sättet man bemöter HBTQi-personer. Vi måste, förenklat, se individen inom kollektivet och inte se kollektivet framför individen.

Inom äldreomsorgen skulle möjligheten att välja ett HBT-boende kunna vara ett förslag att utreda närmare. Inom skolans sexualundervisning kan sannolikt HBTQi-perspektivet lyftas fram än mer.

Socialtjänsten är också en instans som har ett behov av att förbättra sitt bemötande av HBTQi-personer. Här hanteras en rad viktiga frågor inte minst när det rör möjligheter till adoption och föräldraskap och andra familjerelaterade frågor.

Det är alltså viktigt att socialtjänsten inte hamnar vid sidan om och att förbättra bemötandet, stärka HBTQi-kompetensen och synliggöra HBTQi-personer i skolan och i vården.

Vi vet att unga HBTQi-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas av mobbing etc. Skolan fyller därför en oerhört viktig funktion. Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga HBTQi-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterskan.

Lärare behöver mer HBTQi-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. Alla skolor måste jobba systematiskt och med evidensbaserade metoder mot mobbing och trakasserier då kan vi skapa en trygg skolmiljö för alla.

Sexualundervisningen behöver utvecklas och förbättras. Elevhälsan som kan fungera som en ventil för unga HBTQi-personer behöver bli HBTQi-inkluderande mycket mer än vad som ofta är fallet.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Diskriminering

9 november 2015

discriminationVi måste, i praktiken, motverka sådant som diskriminerar människor eller på annat sätt hindrar människor från att kunna göra sina egna livsval.

Kommunen som arbetsgivare måste ständigt se över hur den rekryterar ny personal. Det är imperativt att de personer som är med och intervjuar kandidater besitter de kunskaper och den förståelse som krävs för att inte, antingen direkt eller indirekt, diskriminera.

Breda, kompetenshöjande insatser för vår personal behöver genomföras kring den interkulturella strategin, så att våra anställda förfogar över de ”generic skills” som krävs i en mångkulturell kommun som Botkyrka.

Antidiskrimineringsbyrån är en aktör som hjälper de som oftast inte har kunskapen om hur man, med lagens hjälp, kan få upprättelse om man blivit diskriminerad på grund av sin etnicitet/hudfärg, sexuella läggning, funktionshinder eller kön.

Vi är vidare av uppfattningen att fler kommuner borde ta ett gemensamt ansvar för att finansiera verksamheten – eller ännu hellre medverka till att det startas egna byråer i sina kommuner.

Som en kunskapsproducerande och utbildande aktör på området fyller även Mångkulturellt Centrum en viktig funktion, vilket är en inriktning som vi gärna ser fördjupas från såväl kommunens (som beställare) som centrets (som utförare) håll.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Jämställdhet

3 november 2015

EPSCO - LigestillingJämställdheten inom exempelvis arbetslivet, omsorgen och det egna hemmet kan bli bättre. Det är både en politisk och medmänsklig uppgift att förändra detta. Kvinnor tenderar att tjäna mindre än män och är främst överrepresenterade inom yrkesgrupper i offentlig sektor.

Samma mönster återfinns även i vår kommun. En del av denna löneskillnad kan inte förklaras med faktorer som utbildning, yrkesval och position.

En bidragande orsak till denna snedfördelning är hur vi organiserar välfärden. Kvinnodominerade yrken som vård, skola och omsorg är ofta områden präglade av byråkratisering, brist på utveckling och begränsat inflytande på den egna arbetsplatsen. Det är viktigt att vi i Botkyrka arbetar för både en större mångfald av arbetsgivare och fler kvinnliga företagare. Därigenom kan nya tjänster utvecklas och anpassas till människors behov. Detta ger också möjligheter till en bättre löneutveckling inom traditionella låglönegrupper.

Fler kvinnor än män arbetar deltid i Botkyrka, också efter föräldraledigheten. Många upplever att det fortfarande inte lönar sig tillräckligt ekonomiskt att gå upp i heltid, även om den rätten ska finnas för kommunens anställda. Det är en självklarhet att löneskillnader på grund av kön inte kan accepteras.

Fler män än kvinnor satsar på karriären och söker aktivt chefstjänster. För att uppmuntra fler kvinnor behöver vi fundera över villkoren som möter dagens chefer på olika nivåer. Som arbetsgivare skulle kommunen kunna arbeta mer aktivt med mentorskap kombinerat med samtal och uppmuntran även för män att ta större ansvar för hemsysslor, barn och familj. Organisationen måste bli mer tillåtande och mer uppmuntrande till att även män tar ut föräldraledighet, VAB, o.s.v.

Klicka här för att läsa mer i Moderaternas skuggbudget för Botkyrka kommun 2016.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Tiggeriet och ordningslagen

22 oktober 2015

jimmy_talarstolen_stamman2015På Moderaternas stämma 15-18 oktober 2015 deltog jag i det arbetsutskott som behandlade bl.a. frågan om hur vi skall agera gällande tiggeriet.

Det var viktigt för mig att partiet hittar ett sätt att hantera det på där vi dels slår fast att det inte får bli illegalt att fråga en medmänniska om hjälp, samtidigt som vi hittar former för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Lyckligtvis gick partiet också sedan på den linjen, stämman antog sedan utskottets förslag i sin helhet, vilket jag också pläderade för i talarstolen.

Mitt anförande på stämman:

***

Ordförande, stämmodelegater.

Att tvingas till att tigga för sin egen, sina barns, sin familjs, överlevnad, går egentligen inte att beskriva som något annat än en mänsklig tragedi.

Att leva under sådana förhållanden att man blir trakasserad, häcklad och bespottad, känner sig oönskad och oförmögen att försörja sig, och som enda utväg är sträcka ut sin hand till andra människor, tror jag nog att de flesta har svårt att föreställa sig.

Röster höjs för att införa ett nationellt förbud för tiggeri.

Det anser jag inte är rätt väg att gå.

Det är inte rimligt att kriminalisera fattigdom, det är inte rimligt att det ska vara illegalt att sträcka ut en hand och be en medmänniska om hjälp.

Samtidigt så måste det vara så att i grunden så har alla länder ett ansvar för sina egna medborgare.

Och då gäller det att hitta hitta en balans mellan en ödmjukhet inför människors svåra och utsatta situation och hänsyn till värdighet, och upprätthållandet av den allmänna ordningen 

kombinerat med tydliga krav på de länder som inte tar sitt ansvar, som inte genomför kraftiga åtgärder för att motverka rasism och diskriminering, som inte säkerställer att alla sina medborgare får samma möjligheter att leva ett värdigt liv.

I propositionen och i utskottets förslag slås det fast att vi inte vill förbjuda enskilda människor att tigga, samtidigt som vi vill ta krafttag mot ett organiserat tiggeri och där människor blir utnyttjade av andra. 

I utskottets förslag så skiljer vi också på allmän penninginsamling som tex olika välgörenhetsorganisationer ägnar sig åt och tiggeri,

nödvändigheten att ändra ordningslagen för att ge kommunerna verktygen att kunna upprätthålla den allmänna ordningen,

och att vi ska vara tydliga med att sanktioner måste utgå till de EU-länder som inte agerar mot diskriminering av sina medborgare.

Utskottets förslag är mycket väl avvägt och sammantaget hoppas jag att stämman bifaller utskottets förslag i sin helhet.

Tack

***

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Det är möjligt att kombinera ”öppna hjärtan” med en realistisk migrationspolitik

6 september 2015

exodus-how-migration-is-changing-our-worldI min och Willy Viitala’s artikel i Expressen häromveckan efterlyser vi en sund och saklig debatt och diskurs inom Moderaterna kring de migrationspolitiska utmaningarna. Vi skriver bl.a. om behovet att utöver kvotflyktingar diskutera volymfrågan, vad samhället klarar av, försörjningsplikt och tillfälliga uppehållstillstånd – som i praktiken innebär att människor som fått skydd undan konflikter förväntas återvända när konflikten upphört.

Hela artikeln kan du läsa genom att klicka här.

Vi får också stöd i den internationella forskningen, bl.a. av nationalekonomen och professorn Sir Paul Collier vid University of Oxford. Han är inte ‘bara’ nationalekonom och professor, han har också under flera år haft uppdraget som ”Director of the Development Research Group of the World Bank”.

Sir Paul Collier har skrivit flera böcker, bl.a. ’Exodus’ som handlar just om migration – både sådan som orsakas av ekonomiska skäl – drömmen om en bättre framtid för sig själv och för sina barn – men också skäl orsakade av konflikter.

Klicka här för att lyssna på när Sir Paul presenterar sin bok och sina konklusioner vid London School of Economics.

Sir Paul Collier har också varit talare vid Ted Talks.

Här nedan en sammanfattning av konklusionerna i ’Exodus’:

The slower the rate of absorption, the slower the rate of immigration must be…/…the impossible trinity is something in macroeconomics about capital flows, I suggest as a second impossible trinity, which is wanting a very low rate of absorption, so multiculturalism, and wanting very fast immigration and wanting a generous welfare system, that I fear is a impossible trinity.

Emmigration from countries with conflict, what shall we do there? For this I have two proposals, one that you’ll like and one that you’ll hate.

The one that you’ll all like is that we must have generous asylum. Countries that are in the throws of conflict and violence, it’s a vital matter that the people can get out and be kept safe. As so, we need a more generous policy towards asylum.

And it will be close to the one that you’ll all hate …/… post conflict, how do they [the countries] get their skilled people back, and the skilled people are the one’s that has left, because the poorest people in the conflict zones, they don’t come to the high income countries, they stagger across the border into a refugee camp, it’s the elite’s that are able to come to high income countries …/… and so, the controversial proposal in ’Exodus’ is that those asylum rights to people fleeing conflict zones should actually be time downed and related to conditions in those conflict countries, when the conflict ends the rights to residence should taper.

The ultimate development challenge is the rebuildiing the post conflict countries. And for that, their big resource, their sovereign wealth funds is the human capital out of the country. And at the moment, that human capital is not going back.

Och för att vara riktigt, riktigt, övertydlig gällande kommentarer om att ”gå SD till mötes” vill jag göra följande ’statement’:

Jag tror inte på den naiva utopin om det helt gränslösa världsmedborgarskapet, upplösandet av nationalstaterna med fri invandring och en anarkokapitalistisk världsordning. Har aldrig trott på det, kommer aldrig tro på det.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Inte olagligt – men moraliskt förkastligt

30 juli 2015

skolpeng_barn_web300pxDI mfl. rapporterar om att den kända entreprenören ”Blondinbella” kringgår höjningen av arbetsgivaravgifter genom att betala ut löner till anställda i förskott. Enligt Skatteverkets jurist är det inte olagligt, men det är naturligtvis moraliskt förkastligt.

Jag vill först dock poängtera att jag inte är för höjda skatter och är genuint besviken på mitt eget parti som inte sänkt regeringens förslag (trots att de skulle ha kunnat…). Men det är en annan fråga.

Man kan ha vilka åsikter man vill om skattenivåer, men att som Blondinbella runda systemet genom att betala ut lön i förskott är naturligtvis helt förkastligt. Rent moraliskt. Det borde rimligen vara så att lön betalas ut efter utfört arbete. Om lön utbetalas i förskott, så avser ju den lönen arbete som ska utföras – inte som har utförts. Det borde rimligen då vara så, att de skatteregler som borde vara gällande är de som gäller när arbetet de facto utförs. Om det då är högre arbetsgivaravgifter så är det det. Oavsett vad man tycker om det.

Samtidigt kan jag absolut förstå Blondinbella. Alla företag – och privatpersoner också för den delen – strävar alltid efter att hålla ned sina kostnader.

Det är en naturlig mänsklig drivkraft. Kan man (lagligt) göra det – så gör man det. Det är inte svårare än så. De allra flesta sköter sig och betalar sina skatter, men de agerar också på ett sådant sätt att de håller nere sina kostnader så mycket som möjligt. Vilket är både logiskt och naturligt.

Hur ska man då göra istället? Ju högre skattetryck, ju större drivkraft att hitta vägar runt att betala skatter. Enkel matematik. Det är nämligen inte häftigt att betala skatt.

Sänk skatterna, förenkla regelverken, få bort ”kryphål” och öka kontrollen att alla betalar det de ska betala. Med enklare regelverk, blir det också färre möjligheter till s.k. ”kryphål” – som faktiskt oftast inte är olagliga. Se på Grekland, de kan på papperet höja skattesatserna hur mycket de vill, men de kommer inte få in mer pengar för det – om de inte ser till att skatterna de facto betalas.

Så, lösningen ligger alltså inte i att höja skatter. Lösningen ligger i att sänka skatter till sådana nivåer som människor (och företag) anser är rimliga.

Då upprätthålls tilltro och förtroende för skattesystemet och fler betalar utan att de gör allt de kan för att hitta vägar runt att betala. Vidare bör man förenkla regelverken för att få bort s.k. ”kryphål”.

Öka därutöver kontrollen, så kommer mer skattepengar att betalas in – även om skattesatsen sänks. Ungefär som jobbskatteavdraget: efter dess införande(n) så har skattetrycket sjunkit men mer pengar än någonsin har kommit in. Stimulera drivkrafterna att göra rätt snarare än att ”på papperet” höja skatter som alla gör allt de kan för att komma undan.

Och ja, skatterna är för höga i Sverige. Trots 8 år av borgerligt maktinnehav.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Mer trygghet för Botkyrkaborna

8 juli 2015

Kommunen står inför stora utmaningar inom alla verksamhetsområden, i ett Botkyrka som snart kommer att ha 100 000 invånare. Ur vårt budgetförslag för 2016-2019 vill jag särskilt lyfta fram några saker.

Klicka här för att läsa senaste numret av OM-Botkyrka

Klicka här för att läsa M Botkyrkas budgetalternativ

Botkyrka måste bidra och hjälpa rättsväsendet att förebygga och bekämpa brottsligheten i den vänsterautonoma miljön och aktivt arbeta förebyggande mot radikalisering av människor som ligger i riskzonen. Kommunen måste även ta tydligt avstånd från alla former av terrorism och radikalisering. Vi ska inte ha en förmildrande syn på vare sig individer eller organisationer som uttalar stöd till, eller på annat sätt försvarar handlingar såsom terror, våld, tortyr eller krigsbrott.

Personer som ägnar sig åt att rekrytera människor till antidemokratiska grupper eller terrorgrupper ska lagföras och dömas för förberedelse för brott. Personer som deltar i brottsliga handlingar genom resa till utlandet eller hemma i Botkyrka, ska inte vara föremål för hjälp eller stöd från kommunen.

Vi vill se ett Botkyrka där alla känner sig hemma och trivs. Ett Botkyrka där man kan känna sig trygg, gå igenom grundskolan med gymnasiebehörighet och ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter på såväl fritidsgårdar som genom föreningslivet. Alla som har rätt till ett boende inom LSS ska få det, våra äldre ska regelbundet få komma ut i friska luften och rasism ska brett motverkas.

Vi arbetar för ett företagsklimat som ligger bland de allra bästa i länet, där näringsli- vet är en självklar partner i strävan att få ut våra ungdomar på arbetsmarknaden.

Det kan inte vara rimligt att det enbart är kommunen som ”ska ordna” sommarjobb åt alla – här vill vi se ett utökat samarbete med det privata näringslivet för att få fram ”riktiga” sommarjobb.

I vårt budgetalternativ, lägger vi fram förslag som bejakar fler alternativ än det kommunala, inom till exempel skolan, omsorgen, boendet, transporter och städning.

Moderaterna ser inte överskott i budgeten som något som måste spenderas, utan som att skatteuttaget av Botkyrkabornas inkomster varit för högt och måste sänkas.

Vi ser att socialbidragstagare mår bättre av att vara en del av en social kontext, utförandes en samhällsnyttig arbetsuppgift, snarare än att denne hänvisas till olika former av passiviserande bidragsberoenden.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Om Norsborgs Centrum

7 juni 2015

”Problemet är inte att jag som politiker säger att det är ett problem. Problemet är att inga andra politiker talar ur skägget.”

I tidningen Södra Sidan på sid 8 hävdas det att det skulle vara ”mitt fel” att den mäklare som anlitats för att sälja Norsborgs Centrum ska ha tackat nej till uppdraget. Mellan raderna pekas jag ut som att jag skulle ha något agg specifikt mot personer som har assyrisk/syriansk bakgrund. I sociala medier har jag sett kommentarer i aggressiv ton som gått ut på att ”han ska inte lägga sig i syrianers affärer” osv.

Fullständigt befängda påståenden.

För det första så har jag inget emot assyrier/syrianer. Tvärtom, jag känner många och har mycket god relation. Jag har tidigare kamrater från skolan som har assyrisk/syriansk bakgrund. Flera av mina grannar har assyrisk/syriansk bakgrund och vi har mycket god grannsämja. Det händer att jag ibland spontant får påhälsning på kvällen och får nybakt bröd. Jag blir inbjuden till fika emellanåt och vi har trevliga samtal. Några av dem har dessutom sedan en längre tid själva tagit upp och pratat om Norsborgs Centrum och att vi politiker måste agera.

Efter att kommunfullmäktige valde att besvara medborgarförslaget om ett monument för att hedra folkmordets offer i dåvarande ottomanska riket så är jag den enda politiker som löpande efteråt och under över ett års tid hade kontakt med förslagsställarna och jag tog flera gånger upp frågan med förvaltningen. Detta kan både förvaltningsledning och förslagsställarna intyga. Det gick så långt att jag tom. skrev fram ett s.k. ”nämndinitiativ” (klicka här och klicka här för att ladda ned) för att tvinga Samhällsbyggnadsnämnden ta upp frågan.

Om jag hade haft något emot assyrier/syrianer så hade jag inte haft så god kontakt med mina tidigare skolkompisar, mina grannar eller för den delen andra personer som råkar vara assyrier/syrianer.

För det andra, att mäklaren skulle tacka nej pga mina uttalanden är också helt befängt. Att det finns stora bekymmer med Norsborgs Centrum instämmer i stort sett alla i. Kommunens säkerhetschef har flera gånger uttryckt att det är bekymmersamt. När jag satt i polisstyrelsen så sjösattes en av de största satsningarna i Stockholms län, den s.k. ”Alexander-utredningen” (som fortfarande pågår och kommer så göra i många år framöver). När kommunens trygghetssamordnare presenterade arbetet med ”social oro i Norsborg” för bara någon månad sedan så skräder han inte orden och säger rakt ut ”Norsborg är förlorat, det har lämnats åt sitt öde i över 15 år, situationen är ohållbar, det har brunnit över 75 bilar på 3 veckor”. I valrörelsen 2014 och på en dialog/hearing inför valet i Hallunda bibliotek så berättade poliser att ”det blir allt tyngre vapen i händerna på allt yngre personer, tonåringar, i Norsborgs Centrum”. Detta kan Södra Sidans egen chefredaktör Petter Beckman, som var på plats, intyga.

Vi moderater är det enda parti som på allvar och tydligt vågat adressera problemet med Norsborgs Centrum.

Under våren 2014 delade vi ut ett flygblad (klicka här för att ladda ned) där vi klargjorde vår ståndpunkt. Vi har motionerat till kommunfullmäktige (klicka här för att ladda ned) för att få en ändring till stånd. Vi har interpellerat i frågan (klicka här för att ladda ned).

När jag får frågor, då som nu, så säger jag vad jag tycker och vad moderaterna tycker.

Jag tycker att man som politiker ska göra det – man ska tala ur skägget och inte hymla. Jag ställer mig istället frågan – var är alla andra? Varför är alla andra tysta?

Det är nämligen ganska märkligt för när det talas om Norsborgs Centrum mellan skål och vägg, oavsett vilka partifärger personerna har, eller oavsett om de är tjänstemän, så håller alla med. Det är ett samhällsproblem som ”man borde göra något åt”. Men när det kommer till officiella uttalanden så är jag den enda som talar klarspråk.

Det har inget över huvudtaget att göra med vilka som råkar äga centrumet, vilka personerna är eller vilken etnicitet de har. Intressant också är när Södra Sidan själva gjorde en rundfrågning bland medborgarna i Norsborgs Centrum kring mina och moderaternas idéer, så blev det ”backlash” – dvs. medborgarna var positiva till moderaternas förslag och tyckte att vi hade rätt.

Varför? Jo, för att de också är trötta. De är trötta på situationen i centrum och på politiker som ingenting gör men som bara snackar.

Vi moderater talar ur skägget. Är det ett samhällsproblem så är det. Och då ska man också vara öppen med det och tydlig. Vi moderater vill att Norsborgs Centrum ska bli en plats där man kan känna sig trygg. Där man inte bränner bilar. Där inte knark säljs. Där inte vapen florerar.

Om sedan Södra Sidan vill vinkla sin rapportering på ett sätt där jag pekas ut som någon ”bov” så får det stå för dem. Det är inte jag som ringt upp Södra Sidan för att få en rubrik i tidningen. Det är tidningen, som på basis av mitt engagemang i frågorna som rör centrumet, som ringt upp mig och ställt frågor. Och jag har konsekvent svarat precis på samma sätt som jag alltid gjort:
– Det är ett samhällsproblem, kommunen borde gå in och ta över, människorna i Norsborg förtjänar ett tryggt och fint centrum, osv.

För att avsluta: Säkerhetschefen säger att det är problem. Trygghetssamordnaren säger att det är problem. Polisen (både lokalt och centralt) säger att det är problem. Medborgarna säger att det är problem.

Problemet är inte att jag som politiker säger att det är ett problem. Problemet är att inga andra politiker talar ur skägget.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Vad menas med medarbetardemokrati?

4 april 2015

Skärmavbild 2015-04-03 kl. 17.41.50Med jämna mellanrum höjs röster på förbättrad ”medarbetardemokrati” och att den måste utvecklas på våra arbetsplatser.

Själv har jag kommit i kontakt med begreppet främst vid diverse politiska sammanträden, där framförallt sossar och kommunister brukar ta upp det med krav på att det ska vara en bärande del av kommunens förhållningssätt gentemot personalen som jobbar i kommunen.

När man söker på ordet på nätet och använder Google hittas bara 7 webbsidor. Länge sedan ett sökord endast resulterade i så få träffar – det brukar ju bli träff på minst några tusen webbsidor när man söker på något. Det faktum att det bara ger 7 sökträffar är dessutom intressant i sig.

I vart fall, vidare till vilka dessa sökträffar då är.

Nr 1: Ett blogginlägg på bloggen ”Carina-Finas pratisar”. Nästan ingen text alls, men däremot en bild på olika hundar och deras ansiktsuttryck som skall symbolisera den hierarkiska ordningen på ett företag, där VD-hunden ser läskig ut, Personalchefs-hunden ond och Arbetsledar-hunden förvånad och verkar inte vara med i matchen. Självklart ligger Anställd-hunden ner, ser drogad och helt slutkörd ut, osv.

Nr 2: En artikel hos Riksbankens jubileumsfond skriven av en prefekt vid Historiska institutionen i Lund. Handlar om en prefekts position, ansvar och arbetsuppgifter. Ganska tråkig och intetsägande text.

Nr 3: Sökträff nr 3 är en länk till Vänsterpartiet i Göteborgs ”Kommunalpolitiska program 2015-2018”. Jag ska inte recensera det, men kan väl sammanfatta det kort med att jag ideologiskt står ganska långt ifrån kommunisterna i Göteborg. Och kommunister på andra ställen också för den delen.

Nr 4: Ännu en blogg-post, denna gång en blogg med titeln ”Våga vara kärring”. Blogg-posten handlar om ”möten” och författaren ondgör sig över alla dessa möten vi har i tid och otid i Sverige, att vi är så ordningssamma och inte spontana och fattar beslut genom att skjuta från höften. Det kanske kan ligga något i detta, men jag föredrar nog väl övervägda beslut framför tillfälliga känslo-beslut som kan resultera i vad som helst. Särskilt farligt blir det när blogg-författaren ondgör sig över att regeringen tillsätter utredningar innan beslut – skulle vi göra som blogg-författaren vill så får vi troligt väldigt illa beredda beslut i statsapparaten. Men det klart – då skulle ju personalen istället vara med och bestämma och så blir det ju som de tycker just vid just den fika-pausen. Nej tack.

Nr 5: Femte sökträffen går till en diskussionstråd på forumet ”Familjeliv.se” och som verkar handla om lite allt möjligt: lärare i grundskolan som ondgör sig över ledningens oförmåga att fatta beslut varvat med att det var en kul helg senast på Vildmarkshotellet över till någon som fick feber, ont i kroppen, huvudvärk och rethosta. Tråden övergår till att lära sig cykla med stödhjul och när tråden gick över till att ondgöra sig över någon dålig busschaufför så orkade jag inte läsa mer…

Nr 6: Här hittade Google en sexnovell i kategorin ”Heterosex och Första gången”. Jag går inte in på detaljer i novellen men konstaterar att den är skriven av en kvinna som haft en erotisk upplevelse med en man och som förutom penetration också handlar om fingrar och användande av en sexleksak. Lite lattjo ändå att det blev just sökträff nr 6 via Google dock…

Nr 7: En forskningsrapport, fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT vid Karlstads Universitet, med titeln ”Det nya järnvägsarbetet” och handlar om ”En grupp anställdas erfarenheter och tankar omkring bolagisering inom järnvägen”. I förordet kan man läsa om att järnvägssektorn blivit avreglerad och konkurrensutsatt och att ”uppfattningarna om avregleringens konsekvenser går isär”.

För att summera: Begreppet ”medarbetardemokrati” är alltså ett hitte-på-uttryck som folk från vänster tycker ”låter bra” men som inte riktigt verkar vara definierat. När man söker på nätet blir man inte särskilt mycket klokare heller.

Kanske ska man nästa gång röster höjs om ”ökad medarbetardemokrati” föreslå att de istället för att gaffla på ett politiskt möte går in på något diskussionsforum och skriver av sig lite, om lite allt möjligt som de känner? Eller varför inte tipsa om en lämplig sexnovell?

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Förbjuda tiggeri?

4 februari 2015

tiggare2Det går naturligtvis INTE går att lagstifta mot fattigdom, alltså att göra det kriminellt att vara fattig. Följaktligen hamnar man i ytterligare bekymmer om man gör det olagligt att be en medmänniska om hjälp när man har det svårt.

Således blir det en komplikation om man skulle göra tiggeri per se kriminellt. Man skulle iofs kunna motivera en kriminalisering om man samtidigt propagerar för ett väl utbyggt socialt skyddsnät, där alla människor garanteras grundläggande rättigheter såsom tak över huvudet och mat för dagen.

På sätt och vis har vi ju ett sådant skyddsnät i Sverige redan idag, men frågan blir ju då om det skall omfatta alla som ”vistas” i Sverige eller enbart omfatta medborgare eller personer som har permanent uppehållstillstånd i landet.

Och även om man skulle ha ett sådant – och/eller efterleva ett sådant skyddsnät på riktigt och fullt ut – så blir det ju lite konstigt att göra det kriminellt att be en annan medmänniska om ekonomiskt stöd eller hjälp. Var går gränsen för tiggeri?

Om man står utanför mataffären? Om man knackar på hemma hos någon annan? Om man ber någon man inte känner? Ska man kunna fråga en kompis om ekonomisk hjälp? Var går gränsen?

Sedan har vi frågan om ”organiserat tiggeri”. Om man kan styrka att det sker i organiserad form, där det finns organisatörer och troligen också profitörer, då hamnar man kanske i ett helt annat läge.

Att någon skulle kunna profitera på någon annans fattigdom genom att utnyttja fattiga borde hur som haver redan idag kunna jämföras med ett slags koppleri – att utnyttja någon annan människa för eget ekonomiskt syfte genom att tvångsmässigt utsätta denne för en förnedrande handling i syfte att få in pengar. Inte sällan kombinerat med våld och hot om våld som. Det borde kriminaliseras.

Men tillbaka till enskilt tiggeri och huruvida det borde kriminaliseras eller inte. Det är faktiskt en svårare fråga än många tror. Vill man göra det enkelt för sig kan man bara säga ”ja” och köra på. Men då kommer man mest sannolikt att hamna i ett juridiskt minfält med situationer som av någon uppfattas som ett tiggeri medan någon annan inte uppfattade som det. Och frågan återkommer – kan man be någon om ekonomisk hjälp om det blir kriminellt? Troligen inte, och vad riskerar vi att få för samhälle då?

En sak att också fundera över är tolkningen av EUs fria rörlighet. I grunden handlar den om fri rörlighet för varor och tjänster och därutöver fri rörlighet för EU-medborgare att vistas i ett annat land i syfte att a) jobba, b) studera och c) semestra.

Om man gör tolkningen att tiggeri INTE är a) att jobba, b) att studera eller c) att semestra, så skulle man ju kunna anse att, om syftet med en resa till ett annat EU-land är för att tigga så är det inte förenligt med EUs fria rörlighet.

Då skulle man kunna lagföras och/eller bli hemskickad. Alternativt skjutsad till respektive lands, där man är hemmahörandes/medborgare, ambassad i det land man råkar befinna sig i för tillfället. Sedan är det det EU-landets egen skyldighet att se till att sina egna medborgare antingen a) får ekonomiskt bistånd eller b) får en ordnad resa hem. Väljer man att inte frivilligt åka hem på hemlandets bekostnad så skulle rättsväsendet kunna avvisa människor och att kostnaden för hanteringen och transporterna belastas hemlandet.

Det kan inte vara rimligt att det är ”vistelselandet” som skall svara upp för och ta ett annat EU-lands sociala ansvar för sina egna medborgare. Om det får fortsätta så kan exempelvis Rumäniens regering fortsätta att behandla delar av sin befolkning som skit, med vetskapen att de klarar sitt uppehälle genom att tigga eller få ekonomiskt stöd i annat EU-land.

Om man förbjuder det organiserade tiggeriet (där man kan styrka att så är fallet) och samtidigt gör en annan tolkning av EUs fria rörlighet och ställer krav på att respektive land har ett ansvar för sina egna medborgare, oavsett i vilket land de vistas, så borde man kommer ganska långt.

Detta kombinerat med ett krav på alla EU-länder, nationellt, ska ha ett grundläggande socialt skyddsnät för sina samtliga medborgare, oavsett vilken etnisk minoritet de må ha. Kan man inte, eller vill man inte det, så kanske man inte vara en del av Europeiska Unionen och åtnjuta de övriga fördelarna det innebär att vara medlem.

Sen får man faktiskt inte glömma att det är en fruktansvärd tragedi att det finns människor som tvingas tigga för sin överlevnad.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Yttrandefrihetens ojämlika rättesnöre

10 januari 2015

JeSuisCharlieJag vill börja med att lägga fast min syn gällande yttrandefrihet. Den är egentligen ganska enkel. Den som vill rita en teckning, skapa ett konstverk eller författa en skrift ska vara fri att uttrycka sig som den vill, så länge uttrycket inte är brottsligt.

Men ibland får jag en känsla av att det ”går lite för långt”, det känns som att vissa publicerar satirteckningar enbart för att förmedla någon slags nidbild – inte i syfte att ifrågasatta eller kritisera, utan snarare i syfte att medvetet peka ut, såra och skada.

Just nu skakas Frankrike – och Europa – av ett ohyggligt terrordåd. Redaktionsmedlemmar på tidningen Charlie Hebdo har fått sätta livet till för sina teckningar och texter de publicerat som framförallt framställer islam, muslimer och profeten Muhammed på ett – ibland – nedsättande sätt. Det går inte att försvara dessa terrordåd med några argument, alldeles oavsett hur kränkta några känt sig av deras satir.

Yttrandefriheten ska vara såpass stark att man ska kunna skämta om i stort sett allt, men frågan är var gränsen går för när konstnärliga verk ska klassas som uttryck för det fria ordet, en tanke eller ett kritiskt ifrågasättande och när det blir till en nidbild som är såpass nedsättande att det kan klassificeras som uttryck för rasism eller som ett hatbrott?

Personligen har jag inga problem med de satirteckningar jag sett som publicerats av Charlie Hebdo. Men, när jag tittat på dem lite till så slog det mig att skulle liknande nidbilder av låt säga judiska personer avbildas, så skulle det sannolikt inte dröja länge innan röster höjdes för att det var uttryck för antisemitism. Det skulle troligen bli ett mediedrev där judiska församlingen är förtvivlade i TV och det skulle säkert åtföljas av debattartiklar av politiker och opinionsbildare. Troligen skulle det också kunna få rättsliga konsekvenser med åtal för hatbrott och Israel skulle kalla hem sin ambassadör i protest.

Skulle någon ge ut en tidning med bilder likt de i Tintin i Kongo, där svarta personer avbildats på ett för en del nedsättande vis, eller om GB Glass återinför Nogger Black eller om Fazer åter avbildar en asiat på Kinapuffspåsen, skulle det nog inte dröja länge innan Afrosvenskarnas förbund med Kitimbwa Sabuni i spetsen, hätskt och irriterat i debattprogram hävdar att det är uttryck för rasism och att det omedelbart måste upphöra. Företag såsom GB Glass eller Fazer tvingas av mediedrevet påhejat av kulturvänstern att ändra sina produkter och förpackningar.

Men när det gäller muslimer är det tydligen fritt fram. Vem som helst ska kunna skapa vilket konstverk som helst, rita vilken bild som helst, skriva vilket påstående som helst, många gånger enbart i syfte att såra, kränka och klistra på en etikett med negativ stämpel.

Det är tydligt att vi idag mäter olika etniciteter/folkgrupper/trosuppfattningar med olika måttstock. För något decennium sedan kunde nidbilder av svarta publiceras, om än med lite kritik. Idag skulle det omedelbart bli tal om rasism. Skämt om judendomen/judar i form av nidbilder/satirteckningar blir automatiskt klassade som antisemitism. Men muslimer kan med dagens måttstock tydligen inte kunna räkna med särskilt mycket rättsligt eller etiskt stöd eller skydd, här är det fritt fram att publicera snart sagt vad som helst.

Frågan är vilket samhällsklimat vi ska ha. Ska konstnärer, publicister, företag eller opinionsbildare självcensurera sig av rädsla för att ”någon” kan känna sig kränkt? Eller, ska vi ha ett klimat där man värnar en yttrandefrihet värd namnet?

Får jag välja, väljer jag det senare. Men det måste då åtföljas av bättre publicistiska överväganden och därefter en mer jämlik hantering och värdering av uttrycket, oavsett om uttrycket är en nidbild av en muslim, kristen, jude, eller om man avbildar Jesus, Moses, Muhammed eller om teckningen är en stereotyp eller föreställning – rätt eller fel – av en svart person, en arab eller en asiat.

Så är det inte idag. Testa själv genom att plocka fram en nidbild som föreställer en islamist. Sudda ut halvmånen, ersätt den med en davidsstjärna och bilden föreställer nu en zionist. Vad skulle det få för reaktioner?

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Vi behöver ett nytt politiskt system

28 december 2014

Bundesarchiv_Bild_183-1986-0417-414,_Berlin,_XI._SED-Parteitag,_EröffnungDet finns både för- och nackdelar med decemberöverenskommelsen. Och det hänger samman med att det finns både för- och nackdelar med vårt nuvarande politiska system. Låt mig förklara.

Det finns de som lite halvt på skoj och lite halvt på allvar kallar svenska folket för trygghetsnarkomaner.

Vad det handlar om är att många människor i Sverige vill ha förutsägbarhet. Man vill på förhand veta hur det ska bli, det måste finnas en plan, det får inte vara för svårt.

När journalister frågar människor ”på stan” eller ”på byn” när det pågår en politisk konflikt så är svaret många gånger något i stil med ”sluta tjafsa, kom överens”. Man tycker det är jobbigt när det finns olika åsikter och man vill hellre applicera klassikern ”ingen lämnar rummet förrän alla är överens” – ungefär så som man fick lära sig i (sosse-)skolan när man var barn. Helst ska man också avsluta med att stå i en ring, hålla handen och sjunga en gemensam sång innan man går, för att ytterligare bekräfta att man är överens.

Med det sagt så har vi också skapat ett partisystem som för varje mandatperiod som går, sakta men säkert minskat makten från de valda riksdagsledamöterna till några fåtal personer i respektive partis partistyrelse.

Det finns fördelar med det – det ger en förutsägbarhet. Vissa skulle kanske också kalla det för stabilitet.

Men frågan är om det verkligen är bra. Frågan är om det är demokratiskt? Öppet? Transparent?

Konsekvensen blir att vi har ett ganska konstigt politisk system i Sverige där vi egentligen lika gärna skulle kunna avskaffa riksdagen helt och ha ett val vart fjärde år, mata in resultaten i ett excel-ark och sedan ser man på en gång hur rösterna faller ut. Varje gång.

Hur skulle man då kunna göra istället?

Man skulle exempelvis kunna göra riksdagen till det som riksdagen borde vara. Ge varje riksdagsledamot en helt egen politisk sekreterare som den väljer helt själv utan styrning uppifrån och ge dem därutöver en handläggar- eller press-resurs som de väljer själva, minska parti-apparatens overhead och låt folkvalda riksdagsledamöter vara folkvalda riksdagsledamöter.

Jag menar att vårt ”system” i grunden behöver göras om. Jag har full förståelse och acceptans för den överenskommelse som är gjord utifrån hur dagens politiska system är uppbyggt. Men om jag fick önska så skulle jag hellre ha sett att vi lät riksdagsledamöterna få den makt de borde ha.

Läs noga, jag skriver riksdagsledamöterna, inte riksdagspartierna.

Det system vi har idag och det som överenskommelsen befäster på papper innebär i praktiken att vi kan skicka hem ledamöterna till 4 års vila. Sen använder vi excel-arket när vi prövar varje förslag i kammaren. Det kan en handläggare på riksdagsförvaltningen sköta och så slipper vi charaden med debatter i plenum. Från varje parti utses en justerare som en gång i veckan justerar ”omröstningsprotokollen” för rättssäkerhetens skull. Enklare, snabbare och troligen billigare.

Dagens konstruktion av hur riksdagen fungerar är att makten koncentrerats till partiernas partistyrelserum. Decemberöverenskommelsen befäster detta ytterligare.

Jag skulle hellre se att makten flyttades tillbaka från de slutna partistyrelserummen tillbaka tilll riksdagsledamöterna.

Det är inte lika förutsägbart, inte lika enkelt och tryggt. Inte ens om sittande regering har numerär parti-majoritet i riksdagen. Men det skulle ge begreppen ”demokrati” och ”folkvald” helt nya innebörder. Men det kanske bara är jag?

Och hörrni. Det bästa av allt. Det skulle kunna genomföras omedelbart utan en endaste utredning, utan en endaste förhandling. Bara att köra.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Nytt nr av OM-Botkyrka

17 december 2014

omb2014_06_vintern_webValrörelsen är igång – nytt nr av vår tidning OM-Botkyrka delas just nu ut av våra härliga medlemmar.

Om vi missar just din brevlåda kan du läsa tidningen elektroniskt genom att följa länken här nedan.

Klicka här för att ladda ned tidningen i pdf-format.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

67 sidor kommunal glädje

28 november 2014

EPL-2015-framsidaNu är vi äntligen klara med vårt förslag till budget för 2015. Det blev 67 sidor kommunal glädje, 57,5 mkr lägre driftnetto vilket möjliggör en skattesänkning på 25 öre (37,5 mkr) utan försämringar av välfärdens kärna samt 156,5 mkr lägre upplåning utan avkall på nödvändiga investeringar och upprustningar.

Vi säger nej till att den styrande majoriteten ska ha en massa miljoner för ospecificerade ändamål.

Vi säger nej till ett ”idéhus” i Tullinge.

Vi säger nej till (fördyrande) design före funktion när det gäller nödvändiga kommunala investeringar.

Vi säger nej till hitte-på-jobb istället för riktiga jobb.

Vi säger nej till fritidsgårdar för vuxna (alltså sådana som är exempelvis 25 år och som borde jobba eller plugga istället för att hänga på en fritidsgård).

Vi säger ja till valfrihet i omsorgen.

Vi säger ja till SL-kort till alla elever med långt till skolan – oavsett om de valt en kommunal skola eller en friskola.

Vi säger ja till ombildningar till bostadsrätt i allmännyttan (för de hyresgäster som vill).

Vi säger ja till att sänka skatten med 25 öre utan sämre kvalitet i välfärdens kärna.

Detta och mycket, mycket mer kan du läsa i vårt förslag till ettårsplan (budget) för 2015.

Klicka här för att ladda ned den.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Fel med närvaro i betygen

23 november 2014

stampelklockaSossar och personer med den ideologiska kompassen pekandes åt vänster vill inte ha närvaro i betygen. Jag ser inte heller behovet av att ha närvaro i betygen men har min ideologiska kompass pekandes åt höger.

Hur är det möjligt att vi båda landar i att närvaro i betygen är onödigt?

För vänsterrmänniskor är det ur något slags ”rättviseperspektiv” som de inte vill inte ha närvaro i betygen. De menar att det ”pekar ut” elever och att det blir ”orättvist” för de som får anmärkning för frånvaro i betyget. Sen tycker de egentligen att betyg överhuvudtaget inte behövs eftersom det ”sorterar ut” elever.

De som vurmar FÖR närvaro i betygen menar att det är det som gör att elever lär sig något i skolan eller ger förutsättningar för att lära sig något i skolan.

Och nu tänker jag sticka ut hakan lite.

Inte sällan är det personer som är födda före 1950-/1960-talen och som själva gick i en strikt och sträng skola som i olika avseenden muttrar om att ”det var bättre förr” som tycker så. Det är ofta samma människor som är för katederundervisning där lärarens uppgift är att lära eleverna det som just den läraren har i huvudet och som den lärde sig på lärarutbildningen för 20-30 år sedan och som inte riktigt förstår det här med datorer i skolan…

Alltså: närvaro i skolan ger bra betyg och frånvaro ger dåligt betyg. Oavsett prestation! (???)

Jag som i min enfald trodde att det var kunskaperna eleverna visar att de har via såväl muntliga som skriftliga prov, nationella prov, inlämningsuppgifter och redovisningar. Men det är alltså närvaron i sig som är viktig, oavsett vad man lär sig eller visar att man kan alltså. Intressant.

Krav på 100% obligatorisk närvaro för alla, alltid, oavsett förmåga för kunskapsinhämtning, är kollektivistiskt och gammalt tänkande.

För elever som presterar goda resultat och får höga betyg blir det konstigt om de får anmärkning i ett betyg – trots att de kanske rent kunskapsmässigt är bland de bästa i klassen. Skolan är kompensatorisk och det har – rätt eller fel – resulterat i att undervisningen ofta anpassas till de som ligger lite efter, vilket i sig gör att de som ligger lite före, många gånger tvingas sitta av tiden utan att egentligen lära sig något nytt.

Att sätta betyg efter närvaro är ungefär lika intelligent som att arbetsgivare ska betala exakt lika mycket lön till alla medarbetare oavsett vad de jobbar med, har för ansvar eller vad de presterar.

Att vara på jobbet är inte samma sak som att faktiskt jobba och leverera. Undantag är såklart arbetsuppgifter som exempelvis att jobba i en telefonväxel eller i en reception, men även den sortens arbetsuppgifter har prestationsdimensioner och går inte bara ut på att vara på plats och tillgänglig. Alltså kan två personer med samma arbetsuppgifter ha olika lön.

Samma logik kan appliceras på skolan, fast omvänt. Dvs. elever med olika närvaro kan prestera lika bra resultat.

Alltså ska de ha samma betyg oavsett om den ena varit borta en del. Det kan tom. vara så att den elev som har en del frånvaro presterar bättre än den som inte missat en enda lektion. Självklart ska den eleven då ha högre betyg och inte behöva skämmas någonting med en anmärkning i betyget för att den missat några lektioner.

Det blir ganska märkligt om elev 1 får A i exempelvis geografi men eftersom den har lite frånvaro får anmärkning i betyget samtidigt som en elev 2 får C i samma ämne men varit närvarande och inte får anmärkning.

I min enfald har jag gått och trott att vi har lämnat ”det relativa tänkandet” där betygen sätts relativt mellan olika elever och efter hur ofta de sitter längst fram och räcker upp handen. Och för att kunna göra det så måste alla vara på plats. Alltid.

Jag menar att det är elevens individuella kunskaper och måluppfyllnad som ska avgöra betygen, inte att den plikttroget och kollektivistiskt sitter av sin tid i bänken som avgör. Men jag kan ju ha fel.

Under hösten har en debatt rasat i medierna kring om det är rätt att få ledigt från skolan för exempelvis resor utanför loven. Även här kan man applicera min modell: dvs att för de elever som klarar att få goda betyg trots en veckas frånvaro så borde det inte vara några problem med några dagars ledighet. Omvänt, de som inte ligger på en tillräckligt hög betygsnivå får inte ledigt helt enkelt. Svårare än så är det inte.

Och nu vet jag att jag kommer få massor av arga mail från både vänstermänniskor som tycker att jag förespråkar en ”orättvis skola” där de som kommer från hem med studietradition kan få ledigt medan de som inte har samma stöd hemma inte kan få det. Och jag kommer likaledes att få arga mail från de som kanske är lite äldre och de som är högerkonservativa och som tycker att plikten är viktigare än resultaten.

Men hörrni: vem har sagt att världen är rättvis? Vissa har lättare att lära än andra. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag – låt den då få utöva det. Elever som behöver mer lärartid får det och den som inte behöver – behöver inte. Och de som kan avgöra det bäst är nog ansvarsfulla föräldrar i samråd med elevernas lärare snarare än politiker som inte känner den aktuella eleven.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Politiker ska inte leka riskkapitalister!

7 november 2014

mineyoursmugsMiljöpartiet vill i en motion ta skattepengar och låta politiker ”investera dem” i ”små privata, kooperativa eller sociala företag…”. Man menar att detta ger en ”win-win-win” situation. Big NO NO. Politiker ska inte leka riskkapitalister!

Vi moderater anser det anmärkningsvärt att man från majoritetens (S+V+MP) håll, troligen mot bättre vetande (med undantag av Miljöpartiet), väljer att ignorera tjänstemännens rekommendationer kring hur motionen ska behandlas och avser att bifalla motionen.

Kommuner ska inte fungera som en utlånare av riskkapital till företag i överhuvudtaget.

Detta rör sig dessutom om företag eller föreningar som inte har för avsikt att generera någon form av vinst, eller avkastning och därmed inget som bidrar till en bättre ekonomisk utveckling med tillväxt i kommunen – som är nödvändigt för ökat välstånd.

Om man som företagare, oavsett bransch, behöver kapital för att driva och/eller utveckla sin verksamhet, då finns det långivare som banker att vända sig till. Gör banken sedan en bedömning att man inte ska låna ut pengarna till en social aktör, så är det med all sannolikhet på ytterst goda grunder.

Följande citat från kommunledningsförvaltningen borde, för alla, vara tydligt nog för ett avslag:

”Förvaltningen anför att upplägget som föreslås i motionen troligtvis strider mot kommunallagen, då varje säkerhet som lämnas måste hålla sig inom ramarna för den kommunalrättsliga kompetensen. Kommunen kan bara ingå borgen i undantagsfall…Enligt kammarrätten kan kommuner inte stödja kreditgarantiföreningar, eftersom det innebär otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare”

Den styrande majoriteten S+V+MP har även tidigare fattat beslut som strider mot kommunallagen, bl.a. i ett ärende som nyligen avgjordes i Förvaltningsrätten. Genomför man, efter utredning, vad denna motion föreslår så bör man vara förberedd på att få även detta ärende prövat i högre instans.

Vi kommer föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att göra det enda rätta – att AVSLÅ motionen.

Politiker ska inte leka riskkapitalister med skattebetalarnas pengar!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Stort tack

24 september 2014

Personvald2014Med stor tacksamhet och ödmjukhet summerar vi valresultatet i Botkyrka. Moderaterna gör ett bättre val än vad vi räknat med – vi tappar endast 3 mandat i kommunfullmäktige.

Spontant kan det kanske tyckas konstigt att vi är glada när vi backat men utifrån våra förutsättningar så är vi faktiskt stolta över att ha fått ett så stort förtroende som vi trots allt fått.

Alla som följt oss under några år förstår att vi haft en mycket svår tid med internt bråk, medlemmar som motarbetat partiet på olika sätt. Vårt motmedel har hela tiden varit att oavsett vad vi blivit utsatta för så har vi inte bara stått pall utan också arbetat ännu hårdare för att visa att Moderaterna är ett seriöst parti med ett seriöst anslag i politiken och  som har många engagerade och seriösa kandidater.

Ett stort tack till alla kandidater och medlemmar som – trots att vi varit uträknade av många – ändå kämpade på i ur och skur, träffade och samtalade med medborgare, knackade dörr, stod vid pendeltåg och T-bana, kampanjade i alla våra centrum, delade ut material i brevlådor, satte upp affischer, mm.

Jag vill rikta ett särskilt tack till de 7314 Botkyrkabor som valde den Moderata valsedeln i kommunalvalet, de hela 9670 Botkyrkabor som röstade på oss i Riksdagsvalet och de 8110 i landstingsvalet.

Jag är oerhört tacksam och glad för de personkryss jag fått – hela 612 stycken. Det är många fler än jag jag vågade drömma om och det känns både ärofullt och som ett kvitto på att hårt arbete lönar sig.

Det är extra roligt att konstatera att jag är den mest kryssade politikern i hela den södra valkretsen (oavsett parti) och är tillsammans med en miljöpartist de enda som passerat spärren för att bli personvald i både norra och södra valkretsen. 612 personkryss utgör 33,2% av alla moderatkryss och 8,4% av alla röster på Moderaterna.

Det förpliktigar och jag ska göra allt jag kan för att leva upp till de förväntningar som ni som väljare har på mig som politiker.

Stort tack för förtroendet!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Botkyrkaborna håller med oss

10 september 2014

OpinionsbladenModeraternas politik har stort stöd hos Botkyrkaborna. I tre stora och viktiga frågor håller Botkyrkaborna med oss: skatt/ekonomi, bostadspolitiken och valfriheten.

Inför årets valrörelse har Moderaterna låtit undersökningsföretaget Demoskop ställa ett antal frågor till Botkyrkaborna.

Det visar sig att Botkyrkaborna i stor utsträckning håller med oss vilket vi tycker är trevligt.

Poängteras bör att vi INTE är ett populistiskt parti som skräddarsytt våra valbudskap efter opinionen. Vi har beställt undersökningen för att se vilket stöd det finns hos våra medborgare för de politiska förslag vi redan lagt.

Resultatet av undersökningen ger oss kvitton på att vi har rätt politik för framtidens Botkyrka!

Det är dags att bryta 20-års Socialdemokratiskt styre – rösta på Moderaterna och Alliansen.

Klicka på nedan länkar för att ladda ned vårt flygblad…

…om kommunalskatten

…om bostadspolitiken

…om valfriheten

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Låt vanligt folk få behålla mer av sina egna pengar

7 september 2014

Personvalsblad_Jimmy_1_EkonomiSkattBotkyrka kommun har Stockholms läns högsta kommunalskatt. Samtidigt är vi en av de kommuner som gör allra störst överskott.

Socialdemokraternas gruppledare och kommunens KSO (kommunstyrelseordförande) Katarina Berggren (S) brukar i olika debatter och presentationer stolt säga ”Botkyrka kommun har en ekonomi i balans och har gjort överskott 18 år i rad”.

Påståendet är alldeles korrekt, bara det att hon utelämnar att kommunen gör STORA överskott – större än normalt. Detta trots att den styrande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, lägger stora summor av dina skattepengar på sådant som många skulle benämna som ”kul” eller ”onödigt”.

De senaste 18 åren har Botkyrka kommun gått med över 1,7 miljarder kronor i överskott – det är alltså 1700 miljoner kronor – pengar som medborgarna betalat i skatt men som inte använts till kärnverksamhet.

De senaste årens överskott ser ut såhär: 2010: 201 miljoner, 2011: 149 miljoner, 2012: 154 miljoner, 2013: 194 miljoner.

Vi moderater tycker att Botkyrkas medborgare borde få behålla lite mer av sina egna pengar istället för att ge dem till Katarina Berggren att sätta sprätt på. Om man skulle sänka skatten med 25 öre så skulle vi få lite lägre skatt än till exempel Salem, men fortfarande ha högre skattesats än till exempel Huddinge och Haninge. Skulle man sänka skatten skulle (enligt kommunens egna ekonomer) göra att överskottet blir ca 35 miljoner lägre – det skulle alltså inte drabba kärnverksamheterna såsom skolan eller omsorgen.

En skattesänkning med 25 öre skulle däremot göra så att den genomsnittlige skattebetalaren i Botkyrka skulle få behålla mellan 700 och 1100 kr mer per år att själv bestämma över. Det kan i vissas öron låta lite, men varför ska Botkyrkas löntagare betala en extra tusenlapp varje år till politikerna att spendera när det inte behövs?

Klicka här för att läsa min valbroschyr.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Fler infartsparkeringar och bättre vägar utan sprickor och potthål

3 september 2014

Personvalsblad_Jimmy_2_BilenI Botkyrka vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet satsa stora summor på exempelvis ett idéhus för över 100 miljoner kronor.

Vi Moderater tycker att ett idéhus verkar ”kul” men är övertygade om att medborgarna hellre skulle vilja ha fler infartsparkeringar, att vägnätet rustas upp, att gång- och cykelvägar förbättrades, att skolor och äldreboenden fick en bättre standard.

Sen tycker vi också att de rödgröna politikerna ska sluta hyckla – inte sällan pekar de ut bilen som fiende och som något ont. Men vilka ser man alltsom oftast själva använda den…?

Klicka här för att läsa min valbroschyr där vi beskriver hur vi prioriterar bort sådant som är ”kul” till förmån för sådant som är viktigare.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Alla elever ska kunna få välja en trygg och bra skola

31 augusti 2014

Personvalsblad_Jimmy_3_SkolanValet 2014 är ett ödesval. Det står mellan partier som värnar allas rätt att själv få välja skola och partier som i olika grad vill begränsa eller tom. avskaffa det fria skolvalet.

I Botkyrka är det många elever som går i fristående skolor. Om det röd-gröna blocket vinner kommer klockan att vridas tillbaka till den tid då politiker bestämde i vilken skola eleverna skulle gå i.

Klicka här för att läsa min valbroschyr om det fria skolvalet och om Botkyrka kommuns orättvisa fördelningsmodell för skolpeng som vi vill ändra på.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Alliansen i Botkyrka presenterar gemensamt valmaterial

28 augusti 2014

Alliansblad_fyra_webbenNu presenterar vi i Alliansen i Botkyrka vårt gemensamma valmaterial där vi talar om var vi står i en rad frågor. Till skillnad från S+V+MP tycker vi att det är rimligt att väljarna får veta vad vi vill göra tillsammans INNAN ett val.

Klicka här för att läsa vårt pressmeddelande.

Klicka här för att ladda ned valblad 1: Skolan

Klicka här för att ladda ned valblad 2: Valfriheten

Klicka här för att ladda ned valblad 3: Ekonomin

Klicka här för att ladda ned valblad 4: Jobben

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Vallöfte: Ny pendeluppgång i Tullinge

27 augusti 2014

TullingeStationVi moderater går till val på en ny pendeltågsuppgång i Tullinge. Detta är något som efterfrågats länge av Tullingeborna och något vi i Botkyrka sedan en tid tillbaka har arbetat på tillsammans med våra partivänner i landstinget, inte minst Lennart Kalderén som också är vårt 1:a namn i landstingsvalet 2014.

Nu presenterar vi ett finansierat förslag för att göra verklighet av det.

Så här bra blir det när vi Moderater arbetar till- sammans på flera nivåer. Vi löser problem som andra bara pratar om.

Rösta på Moderaterna den 14/9 – om du vill ha en andra pendeltågsuppgång i Tullinge!

Klicka här för att läsa pressmeddelande från landstinget.

Klicka här för att läsa lokalt pressmeddelande

Klicka här för att läsa vårt flygblad

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Reformera och förbättra allmännyttan

25 augusti 2014

Personvalsblad_Jimmy_4_AllmännyttanI Botkyrka är det kommunala Botkyrkabyggen fortfarande dominerande på hyresmarknaden. Bolaget äger nära 90% av alla hyresrätter i kommunen.

Botkyrka skulle må bra av att ha fler hyresvärdar och hyresgäster som vill ombilda till bostadsrätt borde få möjlighet att göra det.

Klicka här för att läsa min valbroschyr om hur vi kan reformera och förbättra allmännyttan – och bygga fler hyresrätter.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Vems är pengarna: skattebetalarnas eller politikernas?

23 augusti 2014

kommunsverige2013_dagenssamhalla2014-08-21I Botkyrka har vi Moderater i flera år krävt att vi skall sänka kommunalskatten. Nu visar en sammanställning gjord av tidningen Dagens Samhälle att det går att göra det utan att det påverkar välfärden negativt. Botkyrka är den kommun i Sverige som gjorde störst överskott 2013.

Botkyrka kommun har de senaste 17 åren gått med över 1,7 miljarder kronor i överskott. Det är i genomsnitt mer än 100 miljoner kronor varje år.

Och trenden är att överskotten blir allt större – trots att den styrande majoriteten S+V+MP utöver detta använder stora summor till sådant som ligger utanför välfärdens kärna. De senaste årens överskott ser ut så här:

2009: 96 miljoner

2010: 201 miljoner

2011: 149 miljoner

2012: 154 miljoner

2013: 194 miljoner

Vi Moderater tycker inte att det är ok att politiker ständigt hittar på nya utgifter när ekonomin är god. Vi tycker att det är rimligt att vanligt folk då istället får behålla lite mer av det som egentligen redan är deras egna pengar.

De allra flesta i Sverige – inklusive de som röstar på Moderaterna – tycker att det är bra att vi har en god välfärd som vi gemensamt finansierar via skatten.

De flesta uppskattar en skola utan avgifter, äldreomsorg till de som behöver, offentliga och avgiftsfria bibliotek och idrottsanläggningar, att vi tillsammans hjälper de som har det svårt, mm. Men när vi ser att skatteintäkterna ökar kraftigt tack vare att fler kommit i arbete och det genereras stora överskott, så är det vår uppfattning att skattebetalarna får en liten mindre börda att bära. Det är rätt och riktigt.

Den som säger att det inte går att sänka skatten i Botkyrka ljuger.

Vi vill hellre att människorna – i goda tider – själva ska få bestämma mer av sina pengar. Därför är det också rimligt att vi – i goda tider – sänker kommunalskatten.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

21 augusti 2014

Botkyrka_kommunbroschyr2014_web2Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra idag, men vi vet att Botkyrka kan bli ännu bättre.

Vi tagit fram ett program för nästa mandatperiod, där vi visar att ett annat Botkyrka är möjligt, en kommun där…

…alla fritt ska kunna få välja förskola, skola eller äldreomsorg

…alla som vill ska kunna få möjlighet att äga sin lägenhet

…vi sänker skatten utan att spara in på väldfärdens kärna

…vi istället för att lägga 100 miljoner kronor på ett idéhus, satsar på att t.ex. rusta upp vägnätet, rensa bort sopor, röja sly, tvätta bort klotter, bygga fler grupp- och äldreboenden

…alla elever med långt till skolan får ett SL-kort

…ungdomsverksamheterna får ett utökat stöd medan vuxnas mötesplatsföreningar får ordna självfinansiering

…skolornas utemiljöer rustas upp och daglig fysisk aktivitet ses som viktig

…husägare ska kunna bygga om eller till sin altan med en enkel bygganmälan istället för bygglov

…vi utökar antalet infartsparkeringar, samtidigt som vi förtätar med fler kollektivtrafiknära bostäder

…det etableras hemtjänst och äldreboenden med b.la. språkliga och kulturella inriktningar

Det finns skillnader i politiken – Botkyrka kan bli så mycket bättre!

Klicka här för att ladda ned en broschyr med en kort presentation av våra 10-i-topp-kandidater.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Sunt när allt inte är politik

29 juli 2014

tummener_tummeuppVeckan före midsommar fick jag en debattartikel publicerad i tidningen Södra Sidan med rubriken ”Kommunens dyra valinsatser blev ett fullständigt fiasko!”.

Vänstermänniskor och vänstersossar blev helt galna, ursinniga och jag fick en hel del spott och spe, via bloggare, tidningsartiklar,  Alliansfritt Sverige och i sociala medier såsom Facebook och Twitter.

Ett stort skäl till det var att man inte bara kan konstatera att kommunens valinsatser för att ”höja valdeltagandet” helt floppat utan också att jag också beskrev vänstermänniskors syn på demokratin där jag bl.a. skrev såhär:

Den rödgröna majoriteten har en typisk vänstersyn på demokratin, att ”ständigt levandegöra den” och att alla människor hela tiden skall vara ”delaktiga” i olika processer som rör kommunen och samhällsutvecklingen. För vanligt folk så är det snarare mer av motsatsen som önskas: att få bli lämnade ifred och få leva sina liv – utan någon ständigt närvarande politisk förmyndare som dikterar villkoren. Ju mindre man märker av kommunen, ju mer friktionsfritt fungerar den och ju friare är människorna.

(Läs gärna hela artikeln på Södra Sidan genom att klicka här.)

Det är ganska intressant att när Aftonbladets krönikör Johan Hakelius en dryg månad senare skriver en krönika där han landar i ungefär samma sak, inte kritiseras. Han skriver bl.a. så här:

Det är sällan ett sundhetstecken när folk i gemen känner sig tvingade att ägna sin tid åt politik, snarare än åt sina liv. Folk som propsar på att allt är politik, för att kunna lägga sig i allt, gillar förstås inte den tanken. Men i ett samhälle som fungerar hyfsat, där de flesta inte vill ha några j­ättelika förändringar och inte känner att de måste gå i exil om den andra sidan vinner, är det naturligt att ägna sig åt annat än politik. Det är något bra. Inget att skämmas över.

(Läs gärna hela artikeln på Aftonbladet genom att klicka här.)

Var är kritikerstormen nu? Varför uppstår inte ett mediedrev när en känd krönikör och opinionsbildare på Aftonbladet skriver på samma tema och i sin analys/åsikt landar i ungefär samma sak? Är det för att det är ”rätt” avsändare (Aftonbladet) och inte ”fel” avsändare (en moderat)?

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Det finns skillnader i politiken #2

24 juni 2014

FLPL-2015-2018-2014-06-04-slutligBudgetdebatter i kommunfullmäktige är lite speciella. De brukar ofta ha karaktären av att alla – lite pliktskyldigt – äntrar talarstolen och läser upp sin olika föreskrivna manus.

Så blev det inte nu senast. Det blev faktiskt flera riktigt bra debatter.

Replikerna, huggen och mothuggen levererades både från opposition och majoritet. Det är så det ska vara!

Det finns saker vi är överens eller nästan överens om i politiken. Det är bra.

Det finns också skiljelinjer, ibland rejäla konfliktytor. Och det är jättebra.

Vi i Alliansen har en annan syn på vad som ingår i välfärdens kärna, synen på valfrihet, ekonomin, mm. I vårt förslag till flerårsplan (budget) som också är vårt lokala handlingsprogram är vi tydliga med hur vi vill forma framtidens Botkyrka.

Klicka här för att ladda ned Moderaternas förslag till flerårsplan.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Det finns skillnader i politiken #1

19 juni 2014

omb2014_01_sommarLagom inför midsommar har vi moderater tagit fram ett nytt nr av vår tidning OM-Botkyrka ”midsommar edition”. I den visar vi att det finns skillnader i politiken – det spelar roll vilket parti man väljer att rösta på.

Vi skäms inte för vår politik, tvärtom så tror vi på våra idéer och kommer därför att fortsätta visa medborgarna även i kommande nr att det finns tydliga skillnader i politiken.

Och lika viktigt som att tala om vad vi vill, så kommer vi också att berätta vad vi inte vill och vad vi tycker att våra politiska motståndare har fel i.

Tills dess så önskar vi från Moderaterna alla en trevlig sommar!

Klicka här för att ladda ned och läsa tidningen.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Oslagbar laguppställning!

23 maj 2014

EPkandidater2014På söndag avgör vi vilka vi skall skicka till Europaparlamentet i Bryssel. Det är oerhört viktigt att det blir bra personer som faktiskt inte bara representerar partierna – våra parlamentariker är också representanter för Sverige och i den rollen är de Sveriges röst i EU.

Eftersom Sverige ”bara” har 20 platser i parlamentet är det särskilt viktigt att det är bra och vettiga personer som får förmånen att ta plats där.

Moderaternas laguppställning inför Europaparlamentsvalet är oslagbart – inget annat parti kommer i närheten av den samlade kompetens och engagemang som vi genom våra kandidater kan visa upp.

Slå ett slag för Sverige och för Europa – gör en insats i valet nu på söndag och kryssa en av våra fantastiskt duktiga kandidater.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Historisk dag den 9 maj 2014

16 maj 2014

UnescoLUCSlogo_color_en_bloggPå Europadagen 9 maj skrev vi historia när vi invigde Norra Europas första Unescocenter – UnescoLUCS.

Tillsammans med kommunerna Eskilstuna, Malmö och Borlänge har vi lagt grunden för centret och fått en direkt koppling till FN- och Unesco-strukturerna.

FN’s och Unescos övergripande mål är att verka för fred och mänskliga rättigheter – något som UnescoLUCS kommer att arbeta med, med säte i Botkyrka men med nationell bäring. Tanken är att centret skall vara en mötesplats och nav i samarbetet mellan kommuner, myndigheter, lärosäten och det civila samhället/föreningslivet, för att dela med sig och få inspiration för hur man med gott resultat kan arbeta lokalt med MR- och likabehandlingsfrågor.

Under invigningen deltog över 150 personer från hela Sverige och även internationella gäster som talade under de olika seminariepassen, däribland bl.a. Marcello Scarone Azzi (Unesco i Paris), Daniel de Torres (Europarådet), Onno Seero (UnescoCAT), Klaus Dik Nielsen (Open Society Institute), mfl. Flera representanter från Svenska Unescorådet deltog också, Inger Davidsson (ordförande), Mats Djurberg (generalsekreterare) och Per Magnusson (kansliråd).

Som en av initiativtagarna till UnescoLUCS hade jag förmånen att tillsammans med Jens Sjöström (S) välkomsttala (du kan läsa mitt anförande här nedan).

***

[välkomstanförande]

Det pågår en hel del arbete runt om i Sverige inom MR-området, mycket som är bra men kanske även sådant som visat sig vara mindre bra,

Unescocentret är ju tänkt vara en mötesplats där vi delar med oss av både goda men också mindre goda erfarenheter,

men med fokus såklart på de goda exemplen så att hjulen inte behöver uppfinnas på nytt varje gång, och att vi istället drar nytta av varandra.

På ett sätt kan man säga att vi idag är vid slutet på en 3 år lång resa och vi är nu framme vid invigning av vårt Unescocenter, men det är ju egentligen början på en mycket längre resa och vi hoppas att vi om några år är många, många fler aktörer som är en del av centret.

I arbetet att skapa Unescocentret har det varit viktigt för oss redan från början att det ska vara politiskt blocköverskridande.

Det är oerhört viktigt att ett sådant här arbete sker brett, där vi oavsett block har en gemensam syn om vad som är själva grunden i samhällsbygget:

– att se alla människor, att vi behandlar alla lika, att vi ger alla människor förutsättningar att kunna vara en del av samhället,

detta oavsett om man är första generationens svensk eller om man är svensk sedan generationer.

Och det här arbetet är kanske särskilt viktigt just nu, när vi i vår tid ser hur människor som vill göra skillnad på folk och folk marscherar på våra gator,

– inte bara i Jönköping, inte bara i Stockholm, utan i flera städer i Sverige och runt om i hela Europa.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

M har högre ambitioner än S

30 april 2014

På nästa kommunfullmäktige kommer vi fatta beslut om en ny s.k. ”översiktsplan” för Botkyrka kommun. Enkelt uttryckt är en översiktsplan ett dokument som anger vilken riktning man vill gå i utveckling av kommunen och var och hur man vill förändra.

Förslaget till översiktsplan är riktigt bra – det är ett dokument som även vi i opposition har varit delaktiga i under resans gång likväl som många av kommunens tjänstemän.

Men vi kan samtidigt konstatera att den styrande majoriteten S+V+MP är lite trött.

Man når inte riktigt hela vägen fram och även om vi är överens med dem om stora delar av planen så har vi Moderater  ännu högre ambitioner för framtidens Botkyrka.

Vi skulle vilja satsa mer på trygghet och trygghetsfrämjande åtgärder, att gestaltningsfrågorna får en högre prioritet för att göra kommunen inte bara tryggare och utan också snyggare. Vi vill utveckla landsbygden och möjliggöra för bostäder nära vattnet. För att nämna några exempel.

Läs hela vårt yttrande genom att Klicka här.

Klicka här för att ladda ned hela översiktsplanen.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Strandskydd en hämsko för utveckling

9 april 2014

strandskydd_botkyrkaDet strandskydd som infördes i Sverige på 70-talet för att tillgängliggöra stränder och kustlinjer för bad och friluftsliv har utvecklats till en hämsko för kommunernas utveckling.

Länsstyrelsen har sedan ett antal år gjort det betydligt svårare för kommuner att utveckla sina kommuner.

Särskilt kännbart blir detta i tillväxtregioner, där bostadsbristen blir alltmer påtaglig.

Nyligen fick bl.a. Botkyrka kommun yttra sig till Länsstyrelsen inför dess kommande beslut om s.k. ”utvidgat strandskydd” – dvs områden som föreslås utökas från det generella 100 m till 300 m strandskydd räknat från strandlinjen.

I underlaget är det tydligt att Länsstyrelsen i princip vill göra det omöjligt för kommunen och andra markägare att använda sin mark för att utvecklas. I stort sett allt vatten i kommunen föreslås omfattas av utökat strandskydd.

Det är fullständigt orimligt och alldeles galet.

Moderaterna och Kristdemokraterna har valt att ta strid för detta – läs gärna vår gemensamma skrivelse genom att klicka här.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Inför valfrihet i hemtjänsten

18 mars 2014

handerLOV, lagen om valfrihet, har ännu inte införts i Botkyrka. Våra kommuninvånare har inte möjlighet att sin välja leverantör av vård-och omsorgstjänster.

Invånare i många andra omkringliggande kommuner kan det. I ett valfrihetssystem är priset bestämt på förhand och leverantörerna konkurrerar med kvalitet.

Enligt flera av de utvärderingsverktyg som finns får dessvärre Botkyrka kommun inte de högsta betygen – eller har de mest nöjda invånarna/brukarna. Enligt Delårsrapport 2 var nöjdkundindex 74 för år 2012. Nu ser det ut som om vi inte når mer än 70. Målet är att index ska vara högre för 2013 än 2012.

I ett valfrihetssystem garanterar inte kommunen några uppdrag för de olika företagen, utan det är bara om kunden/brukaren är nöjd som man får uppdrag och fortsatt uppdrag.

Valfrihetssystem är öppna för leverantörer av vitt skilda slag. Små som stora företag, kooperativ, ideella organisationer som till exempel föreningar eller samfund, kan alla ansöka om att bli leverantörer. Som leverantör kan man profilera sin verksamhet. Det kan till exempel vara att erbjuda personal med särskilda språkkunskaper eller tjänster med en speciell miljöprofil.

Men man måste vara godkänd av kommunen innan man kan börja verka. Kommunen har också ett uppföljningsansvar och Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV. Det måste också finnas ett kvalitetssäkrat system för de som väljer att inte aktivt välja en utförare.

Fler aktörer ger även fler olika arbetsgivare att välja på för arbetstagarna, vilket är positivt.

Likaledes positivt är det också att det finns ett stort entreprenörstänkande inom hemtjänstområdet, många är de kvinnor och män som startat och utvecklat egna företag och som på detta sätt gjort kvalitetsförbättringar som har gagnat hemtjänsten i stort.

Valfrihet inom vård- och omsorgssektorn innebär inte att vi får fristående aktörer istället för kommunens verksamhet (som bedrivs i egen regi). Dessa ska snarare ses som ett välbehövligt och efterfrågat komplement.

Vi tycker att det är dags att kommunen inför valfrihet även för äldre.

Kommunen borde utarbeta en modell för att ge Botkyrkas invånare valfrihet inom hemtjänsten enligt LOV.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Mer jämställda upphandlingar

8 mars 2014

Jamstalldhet_litenI Botkyrka ser man över s.k. ”jämställd snöröjning”, vilket är en process vi moderater står bakom. Men vi skulle vilja gå ännu längre i formen av ett utredningsuppdrag, som bör innehålla, med vägledning från SKL, på vilka fler områden vi skulle kunna tillämpa jämställda upphandlingar.

Botkyrka kommun, är idag i framkant gällande flera områden, som exempelvis kring MR-arbetet samt arbetet med kreativa näringar. Vi bör även kunna inta en bättre position i jämställdhetsarbetet, där jämställda upphandlingar kan vara en del av detta.

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov.

Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhället.

Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på leverantörerna utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har kommuner och landsting kommit ganska långt när det gäller kravställandet. Men när det gäller jämställdhetskrav finns stora utvecklingsmöjligheter.

Genom offentlig upphandling kan kommuner och landsting driva jämställdhetsarbetet framåt.

SKL har tagit fram en vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV.

I rollen som stor inköpare har Botkyrka kommun möjlighet att ställa krav att på att de som levererar varor och tjänster till kommunen också främjar jämställdhet i samhället.

Därför har vi moderater lagt en motion i kommunfullmäktige där vi vill att kommunledningsförvaltningen ska få uppdraget att utreda inom vilka områden vi skulle kunna tillämpa jämställda upphandlingar.

Filmtips (länk): SKL Startpaket för hållbar jämställdhet

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Mer blandade upplåtelseformer

4 mars 2014

skiss_bostader2Runt om i vårt län finns flertalet bostadsområden som tyvärr präglas av en alltför stor grad av utanförskap.

Relativt sett låg sysselsättningsgrad och lägre genomsnittliga inkomstnivåer, generellt lägre utbildningsresultat och lågt valdeltagande i allmänna val är några gemensamma karaktärsdrag.

För att bryta det utanförskap som finns på flera ställen i vårt län och i vår kommun fordras mer än ett eget jobb och en användbar svenska.

Vi är övertygade om att miljonprogramsmiljöerna i sig samverkar med de segregationseffekter vi ser. Hur en kommun är planerad och fysiskt utformad, hur människor och grupper lever åtskilda från varandra försvårar i sig integrationen.

Vi har under lång tid drivit att allmännyttan ska sälja en del bostäder till andra, ansvarsfulla, hyresvärdar likväl som att vi vill att hyresrätter i det egna beståndet ska kunna ombildas till bostadsrätter, förutsatt att efterfrågan finns.

Erfarenheter pekar på att det man äger vårdar man bättre.

Därtill så ökar det friheten för den enskilde, i det att denne kan göra de inre renoveringar och förbättringar som den enskilde själv vill, med den standardnivå den själv väljer eller anser sig ha råd med.

Efter en lång och demokratiskt intressant process, så blev nu, under hösten 2013, affären om att sälja 1300 lägenheter i Alby till Mitt Alby AB, äntligen klar. Affären innebär även en möjlighet till viss ombildning till bostadsrätter. Uppgörelsen är på det hela taget positiv både för de enskilda hyresgästerna och för Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.

Fler områden i Botkyrka skulle utvecklas positivt med sådana reformer och vi moderater har tidigare uttryckt att vi saknar ett resonemang från den styrande majoriteten S+V+MP kring miljonprogrammets samhällsplanering och hur denna i sig själv har bidragit till en ökad segregation.

Vi vill åstadkomma en ny stadsbildning med mer blandade upplåtelseformer och inte minst en större attraktionskraft för alla våra kommundelar på bostadsmarknaden.

Vi moderater vill låta alla som vill och så långt det är möjligt, själva få möjlighet att äga sin bostad. Allmännyttan bör därför gå ut med information om möjligheter med ombildningar samt aktivt bejaka de initiativ som kommer in från hyresgästerna själva.

Hyresrätten är viktig och kommer att vara viktig även i framtiden för att kunna möta människors och arbetsmarknadens behov av bostäder. Samtidigt måste fler få inflytande över sitt eget boende, genom att kunna välja bland olika hyresvärdar likväl som att själv äga sin bostad.

Därför föreslår vi nu i en motion att kommunfullmäktige ska ge Botkyrkabyggen i uppdrag att informera hyresgästerna om ombildning till bostadsrätter och efterhöra önskemål om sådana.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ännu fler hyresvärdar i Botkyrka

28 februari 2014

hyreshus_fittjaEfter en lång och demokratiskt intressant process, så blev nu, under hösten 2013, affären om att sälja 1300 lägenheter i Alby till Mitt Alby AB, äntligen klar. Affären ger vårt allmännyttiga bolag, AB Botkyrkabyggen, bättre ekonomiska förutsättningar att klara fortsatt utveckling av allmännyttan och inte minst det kommande upprustningsbehovet i de kvarvarande delarna av beståndet.

Fler hyresvärdar ger en större mångfald för hyresgästerna. En ny ägare kommer in med andra idéer och infallsvinklar och bidrar till utveckling av våra bostadsområden. Befintliga och potentiella hyresgäster får dessutom fler alternativ att välj emellan. 

Utöver detta vill vi moderater låta alla som vill, själva få möjligheten att äga sin lägenhet. Vi bör därför gå fram med information om möjligheter med ombildningar samt aktivt bejaka de initiativ som kommer in från hyresgästerna själva.

Vi vill att AB Botkyrkabyggen får ett mandat att pröva förutsättningen för att sälja ytterligare 1000-1500 bostäder, antingen till externa ägare i formen av exempelvis stiftelser eller bolag, eller till de boende själva, genom ombildningsprocesser.

I första hand bör dessa åtgärder genomföras där allmännyttan idag intar en dominerande ställning, då vi menar att områden med mer blandade upplåtelseformer och flera konkurrerande hyresvärdar är en motkraft till segregeringsprocesser. 

Denna försäljning skulle ytterligare stärka allmännyttan ekonomiskt inför de kommande utmaningarna och därtill leda till en positiv utveckling av våra bostadsområden.

Vi har därför lagt en motion i kommunfullmäktige där vi föreslår att vi ger kommunledningsförvaltningen uppdraget att, tillsammans med AB Botkyrkabyggen,  gå fram med försäljning av ytterligare 1000-1500 lägenheter i allmännyttan.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon